20 augusti 2021

Soltech Energy offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Soltech Energy Sweden AB (”Soltech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 13 augusti 2021 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Soltech den 20 augusti 2021 har offentliggjorde Bolagets finansiella rapport för det andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.soltechenergy.com

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har idag den 20 augusti 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Soltechs hemsida, www.soltechenergy.com och på Aktieinvest FK:s hemsida, www.aktieinvest.se samt kommer även att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. 

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.