24 augusti 2020

Soltech Energy offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 13 augusti 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-16696) (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Soltech den 21/8 2020 publicerade sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.soltechenergy.com. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 augusti 2020. 

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet offentliggjordes på Bolagets respektive Aktieinvests FK AB hemsidor, www.soltechenergy.com, respektive www.aktieinvest.se den 24/8 2020 och finns tillsammans med prospektet tillgängligt i elektroniskt format.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 26/8 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00, stefan.olander@soltechenergy.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.