22 februari 2024

Soltech Energy når kraftigt förbättrad lönsamhet för helåret

VD-kommentar
I fjärde kvartalet 2023 når Soltech trots ansträngande marknadsförhållanden en nettoomsättning om 740,6 MSEK och en EBITDA om 58,1 MSEK. Vårt kassaflöde är positivt och vår kassa stärks. För helåret 2023 når vi en nettoomsättning på 2 904 MSEK vilket är en ökning med 50 procent, och EBITDA är förbättrat till 128,5 från -19,8 MSEK, jämfört med 2022.

Vår operativa verksamhet är lönsam
Vi är glada över att kunna bibehålla en hög omsättning och operativ lönsamhet för 2023 års fjärde kvartal som jämförs med ett starkt fjärde kvartal 2022. Tillväxten är inte lika aggressiv som året innan eftersom vi fokuserar på lönsamhet sedan 18 månader och inga större förvärv har genomförts sedan oktober 2022.

2024 kommer att vara ett prövande år men med förhoppning om kommande räntesänkningar och tydliga spelregler på solmarknaden, det underliggande behovet och viljan till en grön omställning samt förhoppningsvis en stabilare omvärld så ser jag med tillförsikt på framtiden.

Stefan Ölander
Verkställande direktör

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Nettoomsättningen ökade med 1 % till 740,6 (732,4) MSEK
 • Koncernens organiska tillväxt uppgick till -3 (81) %
 • Justerad EBITDA uppgick till 58,1 (52* ) MSEK. Justerad EBITDA-marginal uppgick till 7,8 (7,1* ) %. EBITDA uppgick till 58,1 (101,4) MSEK
 • Justerad EBITA uppgick till 41,5 (46,1* ) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,6 (6,3*) %
 • Periodens resultat efter skatt i kvartalet uppgick till -120,2 (-59,7) MSEK. Resultatet har påverkats av ej kassaflödespåverkande effekter av nedskrivningar och resultat från andelar i intresseföretaget Gigasun med 131,9 (121,3) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 102,4 (-4,9) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till 50,8 (26,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-0,46) SEK

JANUARI – DECEMBER I KORTHET

 • Nettoomsättningen ökade med 50 % till 2 904,4 (1 931,4) MSEK
 • Koncernens organiska tillväxt uppgick till 26 (57) %
 • Justerad EBITDA uppgick 128,5 (-8,8* ) MSEK. Justerad EBITDA marginal uppgick till 4,4 (-0,5* ) %. EBITDA uppgick till 128,5 (-19,8) MSEK
 • Justerad EBITA uppgick till 75,4 (-41,5* ) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 2,6 (-2,1* ) %. EBITA uppgick till 75,4 (-52,5) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -165,9 (-224,2) MSEK. Resultatet har påverkats av ej kassaflödespåverkande effekter av nedskrivningar och resultat från andelar i intresseföretaget Gigasun med 156,2 (114,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 (-191,3) MSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -62,5 (-60,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,25 (-1,73) SEK

Soltech har avtalat en ny leverantör av rapportanalyser och kommer fortsatt att samarbeta med Inderes Oyj som just nu genomför en initieringsanalys av Soltech med färdigställande i mars. Således följer ingen rapportanalys utförd av externt analyshus till Soltechs bokslutskommuniké 2023.

Framöver kommer Inderes att genomföra och publicera kvartalsvisa analysrapporter om Soltech.

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/