5 november 2018

Rättelse: SuZhou LongJie Special Fiber skall i stället vara HuiZhou JinLongYu Cable Industrial Development

SolTech Energy Sweden AB (publ), SolTech, offentliggjorde den 10 oktober 2018, en order som tecknats av det samägda bolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, med SuZhou LongJie Special Fiber Co Ltd.avseende installation av en solenergianläggning på 3,5 MW. På grund av en förväxling av kundinformationen i Kina, publicerades fel företagsnamn den 10 oktober 2018. Rätt namn på kunden skall vara HuiZhou JinLongYu Cable Industrial Development Co Ltd. Anläggningens storlek, 3,5 MW, beräknade årliga intäkter om cirka, 4,1 MSEK och de beräknade ackumulerade intäkterna under avtalets 20 åriga löptid om cirka 82 MSEK, är detsamma. VD: s kommentar nedan avviker dock från kommentaren i pressmeddelandet den 10 oktober då installation av anläggningen sker på en annan ort.

Anläggningen kommer som tidigare offentliggjorts att täcka en takyta om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 22,1 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under januari månad 2019.


VD Stefan Ölander i en kommentar:

– Vi är glada över denna order till fem miljoners staden HuiZhou som ligger nordöst om Hong Kong och Shenzhen. Detta är en region som har en av världens hetaste affärsklimat och vi ser stora möjligheter till fler order. Den abonnemangsekonomi vi nu bygger är mycket värdefull för koncernen under de kommande 20 åren.


För mer information kontakta:
 Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer info på: 
www.soltechenergy.com 


Om Kinasatsningen

SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018/2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om uppåt 1 miljard sek.