26 maj 2021

Rapport från årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ) den 26 maj 2021

Stockholm den 26 maj 2021: Soltech Energys årsstämma hölls onsdagen den 26 maj 2021 under ordförandeskap av Anna Kinberg Batra, styrelsens ordförande

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2020 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman valde styresledamöterna Anna Kinberg Batra (omval), Göran Starkebo (omval), Stefan Ölander (omval), Hellen Wohlin Lidgard (nyval), Jimmie Wiklund (nyval) och Mats Holmfeldt (nyval). Anna Kinberg Batra valdes till styrelseordförande (omval).

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 SEK till styrelseordföranden och 200 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till ledamot i instiftade utskott skall utgå med 40 000 kr per person och utskott. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

 • Förändringar i bolagsordningen:
  • Höjning av aktiekapitalet till lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor
  • Antalet aktier lägst 40 000 000 och högst 120 000 000
  • Ändra företagsnamnet till Soltech Energy Sweden AB
  • Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri
  • Val av ordförande samt valberedningsprinciper läggs till på årstämmoagendan
 • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.