11 maj 2023
Rapport från årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ) den 11 maj 2023

Stockholm den 11 maj 2023: Soltech Energys årsstämma hölls torsdagen den 11 maj 2023 under ordförandeskap av Göran Starkebo, ledamot i styrelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2022 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman valde styresledamöterna Mats Holmfeldt, Vivianne Holm, Hellen Lidgard, Göran Starkebo Johan Thiel och Stefan Ölander. Mats Holmfeldt valdes till styrelseordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 SEK till styrelseordföranden och 300 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till ledamot i instiftade utskott skall utgå med 40 000 kr per person och utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode om 60 000 kr. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Förändringar i bolagsordningen:
    • Höjning av aktiekapitalet till lägst 4 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor
    • Antalet aktier lägst 80 000 000 och högst 200 000 000
    • Uppdaterade villkor för deltagande i bolagsstämma och möjliggörande att rösta elektroniskt
  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  • Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning