27 februari 2018

Pressrelease – bokslutskommuniké 2017 – SolTech Energy Sweden AB (publ)

Stark tillväxt i Kina och ökat fokus på byggnadsintegrerad solenergi

Januari – december 2017

 • Affärsområde energiförsäljning i Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) ökade under perioden med över 650 %, till en nettoomsättning om ca 20 MSEK, vilket i koncernen konsolideras med 51 % till 10,2 MSEK.
 • Koncernens intäkter i princip ofärändrade under perioden 49,8 (49,9) MSEK, jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -17,6 (-15,7) MSEK. Rensat för engångskostnader uppgick rörelseresultatet till -13,6 MSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella kostnader och skatt uppgick till -22,3 (-18,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-0,60) SEK.
 • Företrädesemissionen i SolTech tecknades till 147 % och tillförde 90 MSEK före emissionskostnader och genomfördes med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare.
 • Engångsposter för nedskrivning av aktier i Wasa Rör påverkar den svenska verksamheten med 2,5 MSEK. Tillväxt och resultat i koncernen har i övrigt påverkats negativt av en omsättningsminskning i Wasa Rör med 14 MSEK och ett resultattapp från 4 till -1,15 MSEK, vilket till stor del kompenserats av tillväxt och vinst i ASRE men inte fullt ut.
 • Kassaflödet uppgick till 9,8 (25,5) MSEK. Kassaflödet har påverkats av bl. a tillförda medel från nyemission i moderbolaget, varav 40 MSEK var inbetalda innan årsskiftet och 49,7 MSEK inbetalades i januari 2018.  
 • Investeringar i solenergianläggningar i det delägda bolaget i Kina, ASRE, uppgick till cirka 294 MSEK per balansdagen och innefattar cirka 71,4 MSEK som tillkom under 2017. Koncernens andel utgör 51 %. Anläggningarna motsvarade 29,08 MW anslutna till elnätet beräknas generera löpande årsintäkter för ASRE om cirka 45 MSEK.
 • Årsstämma hålls den 29 maj 2018 i Nasdaq Stockholms lokaler i Frihamnen. Stämman kommer att hållas i direkt anslutning till en kapitalmarknadsdag i samarbete med Nasdaq Stockholm och Avanza Bank. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för perioden.

Andra halvåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 (24) MSEK. En ökning med 12,1 % jämfört med föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -10,6 (-9,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,31) kr/aktie.
 • Kassaflödet uppgick till 35,3 (9,5) MSEK.
  • Lyckad obligationsutgivning tillsammans med Avanza Bank. Koncernen tillförs 128 MSEK före emissionskostnader för fortsatta investeringar i solenergianläggningar i Kina.   
  • SolTech Energy får sin första norska kund under Sapaavtalet och öppnar ny marknad
  • SolTech Energy erhåller order på ShingEl för installation på sju enfamiljshus
  • Ytterligare 4,35 megawatt (MW) anslutet till elnätet och genererar intäkter i det till 51 % ägda kineiska bolaget, ASRE.   
  • ASRE erhåller en order på 2,5 MW som beräknas ge årliga intäkter om cirka 2,9 MSEK eller 58,5 MSEK under avtalets 20 åriga löptid.   

Efter rapportperiodens utgång

Den fullständiga bokslutskommunikén finns att ladda ner på följande länk:

VD kommentar 

Under 2017 har vi fokuserat på våra tillväxtområden, ASRE i Kina, vårt exklusiva samarbete med Sapa Building Systems i Norden och Baltikum samt SolTech ShingEl som är både en takpanna och en solcell för elproduktion. Utveckingen i ASRE har varit mycket stark under året med över 650 % tillväxt och vi ser fortsatt samma trend under 2018.

Vi har i dag en orderstock på 22,94 MW, 10,43 MW under byggnation och 29,08 MW som är anslutna till elnätet och genererar intäkter.  Med nyttjande av det kapital som tillförs genom obligationsemissionen räknar vi med att bygga och driftsätta ytterligare cirka 15 MW solenergikapacitet under första halvåret 2018. Därutöver har ASP, vår kineiska partner tecknat en order på 13 MW som efter driftsättning kommer att säljas till ASRE.

Samarbetet med Sapa löper på enligt plan och med en tilltagande ”pipeline” av stora och bra projekt. Här behöver vi dock tålamod innan vi ser resultatet av vårt arbete. Våra produkter ritas in som en del i byggnadens yttre skal vilket i sin tur betyder långa projekttider från start till affär. Vi har nu emellertid många projekt som ligger nära byggstart och som vi förväntar oss skall inleda vår verkliga tillväxtresa tillsammans med Sapa. Vår egna produkt SolTech ShingEl har sedan lanseringen på SNEC i Shanghai i april, 2017 rönt stort intresse. Vi har under 2017 och hittills 2018 t.ex. tecknat distributionsavtal med och även erhållit vår första ShingEl order från Rexel som är en av världens ledande elgrossister med verksamhet i 27 länder, varav 19 jobbar med solenergi. Genom avtalet kommer ShingEl att marknadsföras i Sverige och då bland annat via sina 63 Selga och Storel som ingår i Rexelkoncernen. Planen är att dock att succesivt växa internationellt tillsammans med Rexel till deras andra marknader. Bland övriga ShingEl kunder märks Vasakronan som är Sveriges största fastighetsbolag, Myresjöhus och ett antal andra fastighets- byggbolag och privatpersoner. Det samlade ordervärdet för ShingEl uppgår hittills till 9,6 MSEK, varav majoriteten kommer att generera intäkter under första halvåret 2018. För att skapa rätt förutsättningar för tillväxt inom segmentet för ShingEl har vi också tecknat ett avtal med Svea Solar som har rikstäckande försäljnings och installationskapacitet av solenergiprodukter.  

Så långt är allt mycket positivt och med stor potential för stark tillväxt under 2018. Detta reflekretades också i den övertecknade företrädesemissionen i november/december 2017 som inbringade 90 MSEK och som möjliggör fortsatt satsning i Kina och inom övriga fokusområden för SolTech. Under 2017 har vi dock också fått uppleva ett antal besvikelser och då inte minst genom ett omsättningstapp i Wasa Rör med 14 MSEK och med en tillhörande resultatutveckling från 4 MSEK till -1,15 MSEK, dvs. en resultatpåverkan med -5,15 MSEK jämföresle med 2016. Detta beror till stor del på en vikande byggkonjunktur och en omorganisation som inte har fungerat helt enligt plan. Medtaget Wasa Rörs förändring och de kostnader på 4,5 MSEK för den uteblivna obligationsemissionen med Danske Bank under 2017, har detta påverkat resultatet i koncernen med -9,65 MSEK. Mycket har kompenserats genom den fina utvecklingen i ASRE, men inte allt. För att undvika en liknande utveckling under 2018 kommer vi att fokusera mer på ASRE och Kina, ShingEl och samarbetet med Sapa. 

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 17:15 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.