21 november 2016

Nya framgångar för ASRE i Kina – årsmålet om 25 MW i sålda solenergianläggningar är nu överträffat

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Zhejiang Baoliang Special Film Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 3,3 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 66 MSEK. Med denna order har ASRE hittills under 2016 erhållit order på 25,9 – 29,9 MW, vilket överstiger årsmålet på 25 MW.

Anläggningen täcker en takyta på ca 20 000 m2 och beräknas årligen producera cirka 2 000 000 kWh. Zhejiang Baoliang Special Film Co. Ltd. förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 20,8 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2017.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Med denna order har vi nått och samtidigt överträffat vårt mål om 25 MW såld volym för 2016. Att kunden är ett väletablerat och starkt företag inom plastindustrin, med säte i ASRE:s hemstad Hangzhou, gör det än roligare. Nu fokuserar vi på 2017 års mål om 50 MW samtidigt som vi bygger och löpande ansluter färdiga anläggningar till elnätet som då börjar  generera intäkter.   

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergianläggningar på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.