20 oktober 2017

Ny strategi för finansiering av solenergianläggningar i Kina

SolTech Energys svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) med ansvar för finansieringen av gruppens investeringar i Kina, tecknade i januari 2017 ett avtal med Danske Bank i syfte att undersöka möjligheten att emittera gröna obligationer till bankens nätverk av institutionella investerare.

ASAB och Danske Bank har under året etablerat en struktur för en grön obligation. Efter en noggrann utvärdering av de kriterier som Danske Banks nätverk av investerare önskar ha uppfyllda har parterna valt att avstå från att gå vidare med detta samarbete.

        VD Frederic Telander i en kommentar:
Investerarna på den institutionella obligationsmarknaden tar som regel 10 % av den totala volymen och de önskade att obligationen skulle vara betydligt större än ASAB planerade att emittera. Med större volym riskerar vi att inte kunna omsätta pengarna i färdiga och intäktsgivande solenergianläggningar tillräckligt snabbt, med ökad finansieringskostnad som följd. I kriterierna fanns också begränsningar som inte möjliggjorde annan form av finansiering av verksamheten i Kina, t.ex. en publik obligation, lokala banklån, leasing etc. När vi vägde samman kraven ansåg vi inte att dessa var gynnsamma för oss och inte heller rättvisa för ASAB:s nuvarande obligationsinvesterare. Vi valde därför i detta läge att inte gå vidare med en institutionell obligation.

Ny strategi med eget kapital, obligation, banklån samt börsintroduktion av ASAB  
SolTech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. ASP, har beslutat att följande strategi skall tillämpas för att finansiera utbyggnaden av solenergi i Kina genom vårt gemensamma bolag ASRE:

  • SolTech Energy och ASP ämnar gemensamt tillskjuta 6 MEUR (57,6 MSEK) i eget kapital under kvartal 4, 2017 som direkt ska användas för att bygga solenergianläggningar som redan är kontrakterade. 
  • ASAB planerar under kvartal 1, 2018 att emittera en grön obligation till allmänheten. SolTech Energys aktieägare och ASABs nuvarande obligationsinnehavare kommer att ha företräde till teckning.  
  • I syfte att renodla SolTech Energys affärsområden och samtidigt underlätta finansieringen av vår kinesiska verksamhet, planeras en börsintroduktion av ASAB under kvartal 2, 2018 på First North vid Nasdaq Stockholm, förutsatt godkänd ansökan. Börsintroduktionen kommer följaktligen att föregås av en reorganisation, efter vilken ASAB kommer att äga 100 % av aktierna i ASRE. Ägare till aktierna i ASAB är SolTech Energy med 51 % och vår Kinesiska partner ASP med 49 %. 
  • Utöver det lån på 34 MSEK som ASRE erhöll hos Bank of China i augusti 2017, förhandlar vi nu om nya lån hos andra stora kinesiska banker. 

      –  VD Frederic Telander i en kommentar:
Vi har lagt ned mycket tid och pengar på obligationsprojektet med Danske Bank och det känns tråkigt att inte komma i mål med vettiga villkor. Med facit i hand och bättre förhandsinformation hade vi valt ovanstående strategi från början, då vi bedömer den som mer gynnsam för bolaget och våra aktieägare, vilket är vår viktigaste uppgift att tillgodose.
 

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 11,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017-18 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.