25 januari 2017

Ny order i Ningbo, Kina – ASRE:s försäljningstakt fortsatt hög

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat sin nionde order i staden Ningbo. Kunden är Ningbo Hrale Plastic Heat Exchanger Co Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 1 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,71 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 34,2 MSEK. ASRE har därutöver totalt 16,12 MW anslutna till elnätet som genererar cirka 27,9 MSEK i årlig intäkt, 2 MW under byggnation och cirka 6,9 MW av 2017 års mål om 50 MW i liggande order.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på ca 10 000 m2 och årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Som jämförelse räcker det till att årligen försörja 71 normala svenska villor som i snitt förbrukar 14 000 kWh vardera. Ningbo Hrale Plastic Heat Exchanger förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år.  Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 9,91 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2017. 

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Det är glädjande att kunden är från Ningbo, där det tidigare gått snabbt att ansluta anläggningarna till elnätet när de är färdigbyggda. Under 2017 är målet att ASRE skall dubbla såld volym från 25 till 50 MW. Att vi så tidigt på året har fortsatt stark försäljning i Kina känns tryggt. Finansieringen för årets mål om 50 MW avser vi tillgodose genom vårt dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB:s, nyligen offentliggjorda samarbetsavtal med Danske Bank, rörande att emittera ”gröna obligationer”.  

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 januari 2017 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                                                                   
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen                                                                                                                                                 
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Med försäljningsmålet om 25 MW för 2016 överträffat, ligger nu fokus på att bygga en orderstock 2017 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 megawatt (MW) som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.