4 april 2018

Ny order för SolTechs ASRE ger 45 MSEK under avtalets löptid

SolTech Energys samägda dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, i Kina har tecknat en order med Shaoxing Shangyu Hebang Metal Products Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,8 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,25 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 45 MSEK.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 1,8 hektar (cirka 18 000 kvm) och årligen producera cirka 1 800 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från central – och provinsregeringen för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 13,6 MSEK.  Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.

Zhejiang-provinsen har cirka 55 miljoner invånare och är ASRE:s hemprovins. ASRE:s hemstad Hangzhou är huvudstad.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Vi har sedan tidigare många anläggningar installerade i Zhejiang. Sannolikt beror det på vårt konkurrenskraftiga affärsupplägg och det starka stödet vi får från lokalregeringen i Hangzhou. Det känns bra att kunna fortsätta expandera här ”hemma” där tillväxtpotentialen är mycket god. 

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 08:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.