1 februari 2017

Ny order för ASRE i Kina – som nu ligger före lagd plan för 2017

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Zhejiang Kanglongda Special Protection Technology Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 2,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,16 MSEK. Under avtalets 25 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 104 MSEK. I och med denna order har ASRE i dagsläget uppnått 9,4 MW av 2017 års mål om 50 MW i liggande order.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på ca 25 000 m2 och producera cirka 2 500 000 kWh årligen. Kunden, Zhejiang Kanglongda Protection Technology Co. Ltd, förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 25 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 25 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2017. 

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Med denna order har ASRE redan årets första månad nästan avverkat en femtedel av lagd försäljningsplan för hela 2017. Affärsmöjligheterna i Kina fortsätter att realiseras. Vi känner oss också relativt trygga i att klara finansieringen för 2017 i Kina, genom vårt dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) tidigare meddelade samarbete med Danske Bank, syftande till att emittera ”gröna obligationer” riktade mot bankens nätverk av institutionella investerare och förmögna privatpersoner.   

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Med försäljningsmålet om 25 MW för 2016 överträffat, ligger nu fokus på att bygga en orderstock 2017 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 megawatt (MW) som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.