21 maj 2024

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Årsstämman 2024 i Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech” eller ”Bolaget”) hölls idag den 21 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör presenterade verksamhetsåret 2023, strategisk inriktning framöver samt styrelsens framtagna utdelningspolicy. Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30-50 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna. Utdelning föreslås av styrelsen och beslutas av stämman med hänsyn till Bolagets finansiella mål och tillväxtutsikter.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Soltech samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören samt den tidigare verkställande direktören, Stefan Ölander, beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av arvodering, styrelse, revisor och styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 300 000 kronor till envar styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordföranden (detsamma som föregående år), och
  • Om styrelsen instiftar utskott ska arvode utgå med 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till utskottets ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamoten Stefan Ölander. Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman valdes till nya styrelseledamöter.

Stefan Ölander valdes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag att gälla tills vidare.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny bestämmelse i Bolagets bolagsordning som möjliggör för styrelsen att besluta om att bolagsstämman får hållas helt digitalt.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida: https://soltechenergy.com/investerare/#bolagsstyrning