24 juni 2020

Kommuniké från årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ) den 24 juni 2020

Soltech Energys årsstämma hölls tisdagen den 24 juni 2020 kl 17.00 på Hotell Birger Jarl i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2019 samt att det ansamlade resultatet, 239 632 234 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg, Stefan Ölander och Frederic Telander. Anna Kinberg Batra valdes till styrelseordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande godkänd räkning. 

Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Ölander, VD Tel nr: 070 739 80 00 eller E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Anna Kinberg Batra, styrelseordförande E-post: anna.kinberg.batra@soltechenergy.com  Mer information finns på www.soltechenergy.com.

Om Soltech EnergySoltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com