18 maj 2017

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL). DEN 18 MAJ 2017

SolTech Energys årsstämma hölls torsdagen den 18 maj 2017 kl 18.00 i lokaler vid Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2016 samt att det ansamlade resultatet, 92 227 648 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg och Frederic Telander

Stefan Ölander omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Bo Åsell som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 SEK till styrelseordföranden och 50 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  • Ny bolagsordning med justering av diverse mindre formaliafel.
  • Införande av ett nytt optionsprogram avsedda för incitamentsprogram.

Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Stefan Ölander, styrelseordförande SolTech Energy AB, Telefon: 070–739 80 00.

Mail: stefan.olander@soltechenergy.com

Mer information finns på www.soltechenergy.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 maj 2017 klockan 20:00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 19:30 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. Produkterna bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) . I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB  samt även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) . Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com