8 april 2022

Kallelse till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ).

Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdag den 12 maj 2022 kl 17:00 på Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29. Registrering börjar kl 16:30.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Utövande av rösträtt vid stämma, rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på plats i stämmolokalen personligen eller via ombud skall:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

Dels ha anmält sitt deltagande på stämman senast måndag den 9 maj 2022, under adress Soltech Energy Sweden AB (publ). Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm eller via e-post till stamma@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst en).

Aktieägare får utse ett ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Soltech Energy Sweden AB dock senast den 9 maj 2022, Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning skall

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

Dels senast måndagen den 9 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är till bolaget tillhanda senast den dagen.

Anvisningar för poströstning
För att rösta på stämman ska aktieägare använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/. Poströsttingsformuläret gäller som anmälan till stämman. Poströstningsformuläret skall skickas:

 • per post till Soltech Energy Sweden AB (publ). Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm (märk kuvertet med ”Soltech Energy Årsstämma”)

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. den individuella poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer och i god tid före onsdagen den 4 maj 2022, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.
 9. Beslut:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Beslut om arvode till styrelsen
 12. Fastställande av revisorsarvode
 13. Val av styrelse
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om valberedningsprinciper
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 19. Eventuellt övriga beslut
 20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara sex utan suppleanter.

Punkterna 11–12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 500 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 250 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Om styrelsen instiftar utskott skall arvode till ledamot utgå med 40 000 kronor per person och utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode med 60 000 kr. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår följande personer till styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma:

Styrelseledamöter

 1. Mats Holmfeldt (omval)
 2. Vivianne Holm (nyval)
 3. Hellen Wohlin Lidgard (omval)
 4. Göran Starkebo (omval)
 5. Johan Thiel (nyval)
 6. Stefan Ölander (omval)

Styrelseordförande

a) Mats Holmfeldt

Anna Kinberg Batra och Jimmie Wiklund har avböjt omval för kommande period.

Valberedningens förslag till nya ledamöter Vivianne Holm och Johan Thiel anses besitta den kompetens som erfordras för att på ett bra och konstruktivt sätt bidra till bolagets expansion. Valberedningen föreslår Mats Holmfeldt som ordförande som i dag ingår i styrelsen som ledamot och av valberedningen bedöms ha rätt kompetens för uppdraget som ordförande i bolaget.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/

Punkt 15 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Claes Sjödin till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut valberedningsprinciper
Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2022, vilka (om de så önskar) äger utse var sin representant som ska utgöra Bolagets valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen.

Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande.

Valberedningen ska i övrigt följa principerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 17 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Detta till syfte att bereda möjligheter för styrelsen att snabbt agera när det finns behov av att emittera nya aktier antingen till bolagsförvärv eller emissionsförfaranden. Styrelsen föreslår följande:

 • Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.
 • Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 40 000 000 och högst 120 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 150 000 000.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 20 – Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 97 140 849st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

______________________________

Stockholm i april 2022
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen