11 april 2023

Kallelse till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ).

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ), org. nr 556709-9436 (”Bolaget”). Årsstämman hålls torsdag den 11 maj 2023 kl 17:00 på Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29. Registrering börjar kl 16:30

Utövande av rösträtt vid stämma, rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta på årsstämman personligen eller via ombud skall:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 maj 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

Dels ha anmält sitt deltagande på stämman senast måndag den 8 maj 2023, under adress Soltech Energy Sweden AB (publ). Årsstämma, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller via e-post till stamma@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst en).

Aktieägare får utse ett ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Soltech Energy Sweden AB dock senast den 8 maj 2023, Årsstämma, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer och i god tid före onsdagen den 3 maj 2023, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com. Kallelse och de handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman skickas till de aktieägare som begär det. Begäran framställs till Bolaget enligt ovanstående kontaktuppgifter.

______________________________

Stockholm i april 2023
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen