25 januari 2018

Handel med nyemitterade aktier påbörjas den 31 januari 2018. Styrelsen har även beslutat om en mindre kvittningsemission.

Handel med nyemitterade aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) till följd av den genomförda företrädesemissionen, påbörjas den 31 januari 2018. Handel med BTA i SolTech Energy upphör idag den 25 januari 2018. Efter registrering av nyemissionen, inklusive emitterade aktier till garanter och finansiell rådgivare, kommer SolTech Energys aktiekapital att uppgå till totalt 2 120 934,85 SEK fördelat på 42 418 697 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

I tillägg har styrelsen den 24 januari 2018 beslutat att emittera ytterligare 119 045 aktier till en kurs om 8,40 kronor per aktie, tillika kursen i företrädesemissionen. Detta för att enligt avtal kvitta en utestående fordran från Bolagets finansiella rådgivare G & W Fondkommission, från en tidigare genomförd transaktion.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 13,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com


Om
 Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.