24 februari 2021

Bokslutskommuniké Januari – December 2020

Fortsatt stark tillväxt under 2020

Fortsatt stark tillväxt under 2020

Fjärde kvartalet i korthet

 • Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 159,3 (67,5) MSEK. En ökning med 136%
 • Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 118,1 (56,4) MSEK, en ökning med 110%
 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,5 (-3,2) MSEK.
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,3 (-13,4) MSEK. En förbättring med 90 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -80,6 (-39,6) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med -29,2 (-8,2) MSEK. Detta är ej kassaflödespåverkande
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -30,6 (67,9)
 • Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till 27,2 (-1,7) MSEK. Periodens kassaflöde har bland annat påverkats positivt av genomförd nyemission
 • Resultat per aktie uppgick till -0,67 (-0,71) SEK
 • Ingen utdelning föreslås
 • Covid-19 har haft en större påverkan på den svenska verksamheten i fjärde kvartalet, främst i form av uppskjutna projekt. Orderingången är emellertid fortsatt god
 • Intäkterna från verksamheten i Kina påverkades negativt i kvartalet med ca 1 MSEK som en följd av den tillfälliga prissänkning på el som införts av statliga NDRC i syfte att stimulera den kinesiska ekonomin efter pandemin
 • Under kvartalet anslöts 33,3 MW och totalt finns 176,6 (139) MW installerad kapacitet (solenergianläggningar) vid slutet av 2020

Januari – december i sammandrag

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 500 (303,6) MSEK. En ökning med 65 %
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 101,8 (65,4) MSEK. En ökning med 56 %
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 42,7 (24,8) MSEK. En ökning med 72%
 • Årets resultat efter finansiella poster, valutaeffekter och skatt uppgick till -141,2 (-45,8) MSEK. Valutaeffekter av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten har påverkat resultatet med -42,8 (1,8) MSEK
 • Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten under året och främst i form av uppskjutna projekt drivet av uppskjutna kundmöten, order och att det tagit längre tid för kunder att kunna ta beslut med en uppskattad negativ effekt om ca 15% på omsättning
 • Covid-19 bedöms ha haft en negativ påverkan på intäkterna i den kinesiska verksamheten med ca 13,5 MSEK. Detta dels genom en generell prissänkning och att cirka 30 MW var nedstängda under första och andra kvartalet samt att en lägre aktivitet hos kunderna resulterade i en lägre elförbrukning, vilket ledde till att en större andel elektricitet såldes till nätet där ASAB får mindre betalt. Vidare har covid-19 lett till sämre förutsättningar på kapitalmarknaderna, vilket genom sämre upplåningsvillkor orsakade högre kostnader än planerat

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Sverige

 • Soltechs dotterbolag Soltech Sales & Support AB har fått order på att leverera semitransparenta solceller i fyra olika kulörer till parkeringshuset ”Mölnlycke fabriker” med slutkund Wallenstam. Ordervärde ca 7 MSEK
 • Soltechs dotterbolag Fasadsystem ska bidra till att bygga en ny Biltema-anläggning i Partille, samt utbyggnad av Mio möbelvaruhus i Frölunda med ett sammanlagt ordervärde om 7,5 MSEK
 • Soltechs dotterbolag NP Gruppen levererade ett nytt tätskiktstak inklusive solenergi och laddstolpar. Projektet genomförs tillsammans med systerbolaget Measol. Ordervärdet var cirka 4,5 MSEK.
 • Soltechs dotterbolag Merasol påbörjar energiomställningsprojekt tillsammans med Nexion Enertech för HSB och BRF Solängen i Alingsås. Merasol ska leverera solanläggning och tak med ett totalt ordervärde på cirka 4 MSEK.
 • Soltechs dotterbolag Swede Energy fick ca 10 MSEK solenergiaffär från MatHem/Logistic Contractor med byggstart 2021
 • Soltechs dotterbolag Takorama har skrivit avtal med Tuve Bygg AB gällande ombyggnad av taket på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL) i Trollhättan. Ordervärdet är på ca 11,8 MSEK med projektstart 2021
 • Satsning från svenska staten på förnyelsebar energi som bland annat inkluderar skattereduktioner för installation av solceller och lagring för privatpersoner samt höjd effektgräns för energiskatt till 500 kW för egenanvänd el

Kina

 • Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har under kvartalet tecknat nio ordrar som totalt beräknas ge årliga intäkter om 13,3 MSEK, eller cirka 265,5 MSEK under avtalens 20-åriga löptider
 • ASRE tilldelas pris i Kina som ”Top 10 Industrial and Commercial distributed Solar Power Station Builders in 2020”
 • Soltechs dotterbolag ASAB emitterade ytterligare preferensaktier motsvarande 26,1 MSEK under kvartalet

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Soltech förvärvade 76% av aktierna Annelunds Tak AB och 52% av aktierna i Ljungs Sedum Entreprenad AB. Bolagen har sammanlagt 18 anställda och beräknas bidra med 60 MSEK i omsättning och 6 MSEK i rörelseresultat under kommande år
 • Soltech förvärvade resterande 40% av aktierna i dotterbolagen Swede Energy och MeraSol för att skapa bästa förutsättningarna att bli en ännu större aktör på solenergimarknaden. Soltech äger nu 100% av bägge bolagen vilket stärker erbjudandet på företags- och fastighetsmarknaden inom solenergi.
 • Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE har tecknat order som beräknas ge årliga intäkter om drygt 10,2 MSEK, eller cirka 203 MSEK under avtalens 20-åriga löptider
 • Effekterna av Covid-19 är svårbedömda och vi följer utvecklingen noggrant

VD har ordet

Fortsatt kraftig tillväxt på en växande marknad
Vi är stolta över vår kraftiga tillväxt trots de svåra förhållanden som Coronapandemin medfört under 2020. Vi levererar 65 procents tillväxt på koncernnivå och 74 procents tillväxt i den svenska verksamheten. Därmed fortsätter vi vår resa mot 4,7 miljarder i omsättning år 2024, som kommunicerades i november 2019.
Koncernens resultat på sista raden för 2020 påverkas tyvärr hårt av framförallt orealiserade valutaförluster och höga räntekostnader i vår kinesiska verksamhet. Ledningen i Advanced Soltech jobbar hårt för att minska dessa effekter framöver och projektet att särnotera bolaget fortgår tillsammans med Carnegie och DnB. Det är värt att påpeka att vi ser goda möjligheter till fortsatt kraftig tillväxt i den kinesiska verksamheten, även efter genomförd särnotering.

Fortsatt starkt intresse från marknaden
Vi är mycket stolta över det stora intresset vi möter från aktiemarknaden. Vi har nu ca 60 000 ägare, vilket är fler än de flesta företag på börsens A-lista. Jag vill passa på att återigen tacka alla aktieägare som i höstas deltog i vår lyckade företrädesemission då vi tog in 144 MSEK. Vid det tillfället var vi ca 30 000 ägare, nu har vi alltså fått sällskap av lika många till.

Tillväxten fortsätter i en expansiv fas
Solenergimarknaden med allt runt omkring i form av lagring, laddning och styrning växer explosionsartat i Sverige och i hela världen. I dag kommer cirka 1 % av den svenska elen från solenergi, vilket gör att Sverige ligger långt efter andra jämförbara länder. Men allt fler privata och kommersiella fastighetsägare inser att solenergi gör nytta för både klimatet och ekonomin, vilket syns i efterfrågan.

Med ett nytt grönt avdrag för privatpersoner och en höjning av effektgränsen för stora takinstallationer, som båda införs under 2021, är möjligheterna mycket goda för fortsatt svensk marknadstillväxt. Där står Soltech väl rustat för att vara en av de allra starkaste aktörerna för både stora fastighetsägare och den privata villaägaren.
Vår organiska tillväxt i våra dotterbolag kommer vara god och lägger vi till de affärsmöjligheter vår förvärvsstrategi ger så bör miljardvallen vara inom räckhåll. Vi är ett tillväxtföretag med ambitiösa mål. År 2018 omsatte vi ca 50 MSEK, två år senare har vi tiodubblat till ca 500 MSEK och i november 2019 kommunicerade vi ett mål att omsätta 4,7 miljarder 2024, detta mål kvarstår.

Coronapandemins påverkan på Soltech
Coronapandemin har påverkat hela världen, så även Soltech. Under kvartal fyra upplevde vi större problem med Coronapandemin än under de första nio månaderna. Det är främst inom försäljning där både möjligheten att genomföra fysiska möten och resor begränsats ännu mer. Vi upplever även längre beslutsprocesser hos kunderna. Totalt sett inom hela koncernen bedömer vi att Coronapandemin påverkat omsättningen negativt med ca 15 procent. Trots detta når vi vårt mål om ca 500 MSEK i omsättning.

Förvärvsstrategin gav åtta nya dotterbolag
Soltech har på bara två år blivit ett effektivt förvärvsbolag samtidigt som dynamisk utveckling sker i de befintliga bolagen. Under senare delen av 2020 och i början av 2021 ser vi en klart ökande trend vad gäller inkommande förfrågningar om vi är intresserade av att förvärva bolag. Vi har lyckats etablera oss som en seriös, entreprenörsvänlig och beslutsför köpare och det lockar till sig direktkontakter med bolag men även många företagsmäklare kommer till oss med sina uppdrag. Vi träffar bolag varje vecka och har ständigt ett antal förhandlingar på gång. Vi ser fram emot fler bolag i Soltechfamiljen.

Advanced Sotech, vår verksamhet i Kina
Vi är stolta över att under mycket svåra förhållanden lyckats öka vår installerade bas från 139 megawatt till 176,6 megawatt under året som gått. Efterfrågan på vårt erbjudande är hög och framtidstron är stark. Resultatet på sista raden påverkas dock hårt av framförallt orealiserade valutaförluster, höga räntekostnader och avskrivningar i vår kinesiska verksamhet. Ledningen i Advanced Soltech jobbar hårt för att minska dessa effekter framöver och projektet att särnotera bolaget fortgår tillsammans med Carnegie och DnB. Samtliga aktieägare kommer att få information om särnoteringen via brev då tidplanen är klar.

Den gröna återhämtningen
Coronapandemin har förändrat världen i grunden. Åren 2020 och 2021 kommer gå till historien som väldigt svåra år, både i form av mänskligt och ekonomiskt lidande. Men den tvingar även politiker att ta kraftfulla beslut om hur ekonomin ska stimuleras. För alla bolag inom solenergi och cleantech är det positiva tider då dessa stimulanser ger oss stora möjligheter att öka vår affär. Nu har världen en chans att satsa på långsiktigt hållbara klimatsmarta alternativ och vi står redo att ta vårt ansvar genom att växa kraftigt. Ju bättre det går för Soltech, ju mer nytta gör vi i den gröna omställningen.

Vår resa har bara börjat
Vi satsar nu framförallt på att utveckla våra tretton dotterbolag och att få ut så stora synergieffekter som möjligt. Vi ser redan positiva signaler inte minst inom inköp, försäljning och rekrytering. Vårt andra fokus är att löpande förvärva fler bolag inom solenergi, tak-, fasad- och elbranscherna. Efter två år och tretton förvärv har vi skapat en bra process och vi ser stora möjligheter på marknaden som vi kommer ta tillvara.
Jag ser fram mot ett spännande 2021 och mot att leda bolaget in i framtiden med styrelsen och våra kompetenta medarbetare. Du är varmt välkommen att fortsatt vara med oss på resan.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Ölander, VD