8 augusti 2018

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ). kallas till extra bolagsstämma den 31/8, 2018, kl. 10.00 på Upplagsvägen 1 i Årstaberg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 23 augusti 2018 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och 
· anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 27 augusti 2018, under adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Extra bolagsstämma, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm 

eller via e-post info@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 augusti 2018, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till SolTech Energy Sweden AB (publ), Extra Bolagsstämma, Upplagsvägen 1, 117 43  Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen  

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om att utse ny styrelseordförande

8. Beslut om ändrad teckningstid avseende tidigare beslutade optionsprogram

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om att utse ny Styrelseordförande

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att Frederic Telander väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 8 – Beslut om ändrad teckningstid avseende tidigare beslutade optionsprogram

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att ändra teckningstiden avseende tidigare beslutade optionsprogram. Tidigare teckningsperioder 1-10 februari flyttas till 1-10 juni för att undvika att sådan teckningsperiod kolliderar med tyst period vilket varit fallet tidigare.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar till stämman inklusive styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats,www.soltechenergy.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 42.418.697 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 7-8 ovan är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

______________________________

Stockholm i augusti 2018

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen