28 september 2021

ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech Energy”) offentliggjorde den 22 september 2021 sitt beslut om att erbjuda aktieägarna i Soltech Energy att förvärva stamaktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”), en energiproducent av miljövänlig el som finansierar, äger och driver takmonterade solcellsanläggningar i Kina, (”Erbjudandet”) samt i samband därmed låta notera Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Bolaget har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets och Soltech Energys respektive hemsida. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 29 oktober 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Nasdaq Stockholm AB har godkänt Advanced Soltechs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.
 • Aktieägare i Soltech Energy kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per innehavd aktie i Soltech Energy per avstämningsdagen den 11 oktober 2021. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att för ett pris om 27 SEK förvärva en (1) aktie i Advanced Soltech.
 • Totalt kommer 7 272 043 stamaktier i Advanced Soltech, motsvarande 23,2 procent av Advanced Soltechs samtliga stamaktier (såväl röster som kapital), att erbjudas till försäljning.
 • Soltech Energy kommer att utnyttja försäljningslikviden till att till samma pris teckna motsvarande antal nya stamaktier i Advanced Soltech, så att köpeskillingen för aktier sålda i Erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech och Soltech Energys antal aktier i Advanced Soltech ej ska minska till följd av inköpserbjudandet.
 • Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet, mot en garantiersättning om 6 procent. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. åtagit sig att teckna aktier i Bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat.
 • Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av Erbjudandet tillförs Bolaget sammanlagt 196 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • Bolaget förbehåller sig rätten att till kvalificerade investerare, emittera ytterligare stamaktier till en teckningskurs som motsvarar priset i Erbjudandet, i syfte att ta in ytterligare kapital om intresset finns bland sådana investerare.
 • I samband med Noteringen kommer samtliga preferensaktier i Bolaget att konverteras till 9 810 221 stamaktier till ett totalt värde om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar 116,25 procent av det belopp som erlagts för preferensaktier emitterade i september 2020 samt 115 procent av de belopp som erlagts för resterande utestående preferensaktier.
 • Priset i Erbjudandet motsvarar ett pre-money marknadsvärde av Advanced Soltechs stamaktier om cirka 845 MSEK.
 • Beräknad första handelsdag för Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market är den 29 oktober 2021 under kortnamnet ”ASAB”, och beräknad likviddag är den 2 november 2021.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy, kommenterar

 • Vi är nu stolta över att kunna offentliggöra särnoteringen av Advanced Soltech. Våra aktieägare får ett attraktivt erbjudande om att utöka sin investering i världens största solenergimarknad genom att använda de inköpsrätter som alla Soltech Energys aktieägare tilldelas. Inköpsrätterna ger rätt till att förvärva aktier i Advanced Soltech. Väljer en aktieägare att inte utnyttja sina inköpsrätter, kan de säljas och denne har i alla fall kvar en del av sin investering i solenergimarknaden i Kina genom att Soltech Energy fortsatt kommer vara en stor ägare i Advanced Soltech. Samtliga nyemitterade aktier från Soltechs nyligen avslutade företrädesemission och övertilldelningsemission kommer att tilldelas inköpsrätter.

Max Metelius, VD Advanced Soltech, kommenterar:

 • Advanced Soltech har sedan starten finansierat, installerat, ägt och drivit solcellsanläggningar på kunders tak i Kina och har idag en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW. Bolaget har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam, och vi har som avsikt att snabbt öka kapaciteten och strävar mot att uppnå en sammanlagd kapacitet om 1 000 MW redan år 2024. Vi har under det senaste året arbetat mot en börsnotering och känner oss väl förberedda för nästa steg i vår resa.

Frederic Telander, arbetande styrelseordförande Advanced Soltech, kommenterar:

 • Vi är väldigt stolta över Advanced Soltechs historik av hög kvalitet och stark tillväxt i en värdedriven organisation. Bolaget är idag en etablerad aktör inom solenergi i Kina och har en beprövad affärsmodell. Vi ser stora tillväxt- och utvecklingsmöjligheter framöver och med Noteringen hoppas vi kunna välkomna fler att vara med på vår fortsatta resa på den snabbväxande marknaden för grön energi i Kina.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Det förestående Erbjudandet tillsammans med Noteringen av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market möjliggör för Advanced Soltech att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som finns i den kinesiska marknaden för solenergi, synliggöra de värden som finns i Bolaget samt skapa en stabil, långsiktig grund för Bolagets fortsatta utveckling.

Villkor för Erbjudandet

Aktieägare i Soltech Energy per avstämningsdagen 11 oktober 2021 kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per aktie i Soltech Energy. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att förvärva en (1) stamaktie i Advanced Soltech från Soltech Energy. För varje förvärvad stamaktie i Advanced Soltech ska 27 SEK erläggas kontant.

För det fall att inte samtliga stamaktier i Erbjudandet förvärvas med stöd av inköpsrätter (primär inköpsrätt) ska styrelsen för Soltech Energy, inom ramen för Erbjudandet, besluta om tilldelning av stamaktier utan stöd av inköpsrätter.

Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. åtagit sig att teckna aktier i Bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat och Advanced Soltech kommer genom nyemissionen av 7 272 043 stamaktier att tillföras sammanlagt 196 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av Erbjudandet tillförs Bolaget sammanlagt 196 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. För att tillse att Soltech Energy efter Erbjudandet äger samma antal stamaktier i Advanced Soltech som innan Erbjudandet och för att köpeskillingen för stamaktier sålda i Erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech, kommer Advanced Soltech till samma villkor genomföra en riktad nyemission av samma antal stamaktier som säljs i Erbjudandet till Soltech Energy.

Avstämningsdag i Soltech Energy för erhållande av inköpsrätter är den 11 oktober 2021. Sista dag för handel i Soltech Energys stamaktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet är den 7 oktober 2021. Första dag för handel i Soltech Energys stamaktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter är den 8 oktober 2021. Anmälan om förvärv av stamaktier i Advanced Soltech sker under perioden 13 oktober 2021 – 27 oktober 2021. Handel med inköpsrätter äger rum under perioden 13 oktober 2021 – 25 oktober 2021 och arrangeras på OTC-listan genom beQuoted (BQ Broker).

För inköpsrätter som inte utnyttjas utgår inte någon ekonomisk ersättning. Aktieägare som tilldelas inköpsrätter bör beakta att beskattning sker på olika sätt beroende på om inköpsrätter utnyttjas, säljs eller förfaller outnyttjade.

I samband med Noteringen ska 99 050 preferensaktier av serie A och 14 750 preferensaktier av serie B, totalt 113 800 preferensaktier, konverteras till 9 810 221 stamaktier och ny bolagsordning antas innebärande att Bolaget endast kommer att ha ett aktieslag. Preferensaktieägarna ska erhålla stamaktier till ett värde om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar 116,25 procent av det belopp som erlagts för preferensaktier emitterade i september 2020 samt 115 procent av de belopp som erlagts för resterande utestående preferensaktier.

Prospekt

För ytterligare information om bland annat fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av Erbjudandet och som idag den 28 september 2021 har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Advanced Soltechs hemsida (www.advancedsoltech.se) och Soltech Energys hemsida (www.soltechenergy.com). Under anmälningsperioden kommer prospektet även att vara tillgängligt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se) samt på DNB:s hemsida för pågående emissioner (www.dnb.se/emission). Prospektet kommer även inom några dagar att publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Notering på Nasdaq First North Growth Market

Advanced Soltechs styrelse har ansökt och erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB om notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att spridningskravet för Bolagets stamaktier är uppfyllt senast på noteringsdagen och att Bolaget inkommer med ansökan om att Bolagets stamaktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel med Bolagets stamaktier är planerad till den 29 oktober 2021 och stamaktien kommer att handlas under kortnamnet ”ASAB”.

Preliminär tidplan

Sista dag för handel i Soltech Energys aktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet 7 oktober 2021
Första dag för handel i Soltech Energys aktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet 8 oktober 2021
Avstämningsdag i Soltech Energy, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla inköpsrätter som medför rätt att delta i Erbjudandet 11 oktober 2021
Handel i inköpsrätter på BQ Broker 13 oktober 2021 – 25 oktober 2021
Anmälningsperiod – anmälan om förvärv av stamaktier i Advanced Soltech 13 oktober 2021 – 27 oktober 2021
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Erbjudandet 29 oktober 2021
Första dag för handel i Advanced Soltech på Nasdaq First North Growth Market 29 oktober 2021
Likviddag 2 november 2021

Om Advanced Soltech

Advanced Soltech är en energiproducent av miljövänlig el som finansierar, äger och driver takmonterade solcellsanläggningar i Kina. Bolaget ingår 20-åriga avtal med ägare av stora fastigheter, vilka åtar sig att köpa den producerade elen under avtalets löptid. El som köps från Advanced Soltech prissätts till en rabatt om cirka 10–15 procent jämfört med det pris kunden betalar för elen från elnätet.

Advanced Soltech har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och det helägda lokala operativa dotterbolaget Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (”ASRE”) i Hangzhou, Kina.

ASRE grundades 2015 som ett joint venture mellan det svenska solenergibolaget Soltech Energy och den kinesiska solpanelstillverkaren Advanced Solar Power Hangzhou Inc. med visionen att påskynda övergången till förnybar energi genom att erbjuda solenergi som en tjänst, där elen som anläggningarna producerar till kunderna säljs i stället för anläggningen i sig.

Genom att erbjuda solenergi som en tjänst kan Advanced Soltech skapa intresse från tidigare icke bearbetade kundsegment inom den snabbt växande marknaden av förnybar energi i Kina. Bolagets lösning erbjuder ett enkelt och attraktivt alternativ till traditionella solenergilösningar där fastighetsägarna själva skulle behöva installera och underhålla sina egna solcellsanläggningar.

Advanced Soltech har, per den 30 juni 2021, en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW och har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam. Utöver de elproducerande solcellsanläggningarna finns det en pipeline med projekt med en sammanlagd kapacitet på 123 MW som löpande bearbetas. Därtill finns tecknade kontrakt motsvarande 37 MW.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”) är Joint Global Coordinators. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt någon jurisdiktion, inklusive enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med Erbjudandet har ett prospekt upprättats och publicerats av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i denna kommunikation med stöd av annat än information i tidigare nämnda prospekt.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Denna kommunikation och informationen häri får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där en publicering, distribution eller ett offentliggörande skulle vara olaglig. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig.

Denna kommunikation utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa, aktier och/eller andra värdepapper i Bolaget som hänvisas till i denna kommunikation i USA inklusive dess territorier och ägor samt delstater i USA. Aktier och/eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act. Försäljning av aktier och/eller andra värdepapper i USA som det hänvisas till i denna kommunikation kommer endast att ske till ”kvalificerade institutionella köpare” enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act. Erbjudandet och försäljningen av de värdepapper som avses häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Med förbehåll för vissa undantag får de värdepapper som hänvisas till häri inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är medborgare, eller bosatt i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande om värdepapper i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (vilka tillsammans benämns som "Relevanta Personer"). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera på eller förlita sig på denna kommunikation.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i denna kommunikation vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende framtida ledning av verksamheten eller ekonomisk utveckling, antaganden eller prognoser relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", "avser", “siktar”, “inriktar”, "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i denna kommunikation kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i denna kommunikation uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.