2 december 2019

Advanced SolTech har mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020

Advanced SolTech Sweden AB (publ) (”ASAB”), ett dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ) (“SolTech Energy”), har ingått avtal med DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp i syfte att emittera gröna säkerställda obligationer. ASAB:s nya samarbete med DNB Markets och Nordea, utgör tillsammans med den tidigare aviserade noteringen av ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market, den nya finansieringsplanen för den fortsatta expansionen i Kina.

En första obligationsemission under avtalet planeras under första kvartalet 2020, beroende av då rådande marknadsförutsättningar. Emissionsvolym och övriga villkor presenteras i samband med transaktionens genomförande. Behållningen från emissionen avses användas för att återköpa ASAB:s utestående obligationer samt för finansiering av ASAB:s framtida tillväxt. 

ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av ASAB:s helägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd., ASRE och dess helägda dotterbolag samt det helägda Longrui Solar Energy (Suqian) Co., Ltd 

Frederic Telander, VD Advanced SolTechs och Stefan Ölander, VD SolTech Energy kommenterar:
– Vi har tidigare kommunicerat en målsättning att uppnå en installerad solenergikapacitet motsvarande 1 GW (1000 MW) under 2023 som är fullt ansluten till el-nätet 2024, vilket motsvarar effekten hos en kärnreaktor i Forsmark. För att uppnå detta mål planerar vi som tidigare aviserat att notera ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market under den första delen av 2020. Som ett led i vår nya expansions- och finansieringsplan för den kinesiska verksamheten inleder vi nu ett samarbete med DNB Markets och Nordea och avser att vända oss mot en bredare krets av institutionella investerare.  

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.comeller, Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. E-post: 
stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 08,30 CET. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs av de helägda bolagen ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt det helägda Longrui SolarEnergy (Suqian) Co., Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. Som säkerhet för utlånade medel erhåller ASAB säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com

ASRE och Suqian är helägda dotterbolag till Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, som ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.   

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se Mer info på: www.soltechenergy.com