Investerare

Rapportkalender

Aktien

 

Vid frågor kontakta Samuel Lakén, PR- och IR-ansvarig, tfn. +46 73 705 69 61 mejl samuel.laken@soltechenergy.com

Soltech är listat på First North vid Nasdaq Stockholm

Första handelsdag var 25 juni 2015 och aktien handlas under kortnamnet ”SOLT” (ISINKOD: SE0005392537).

Soltech har ca 70 000 aktieägare.

CERTIFIED ADVISER

Carnegie Investment Bank är bolagets Certified Adviser.

CARNEGIE

Besöksadress: Regeringsgatan 56, Stockholm

Postadress: 111 56 Stockholm

Telefon: 08-588 692 40

Webbplats: www.carnegie.se

Bolagsstyrning

Soltech är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 2006-08-30 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget följer Aktiebolagslagens regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar och förordningar i Stockholm, Sverige där Bolaget har sitt säte.

Till grund för Bolagets verksamhet ligger bolagsordningen. Föremålet för Bolagets verksamhet är utveckling och försäljning av alternativa och förnyelsebara energikällor, system för tillvaratagande av alternativa och förnyelsebara energikällor samt annan därmed förenlig verksamhet, vilket framgår av bolagsordningens §3.

Bolagsstämman fastställer bolagsordningen och utser årligen styrelse. Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning och tillsätter eller avsätter den verkställande direktören. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, kombinerat med en VD-instruktion för fördelning av arbetet mellan styrelsen och den verkställande direktören. Frågor som rör ersättningar eller revision beslutas direkt av Bolagets styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen är valda till nästkommande ordinarie årsstämma. Varje enskild styrelsemedlem äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.

Certified Advisor

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank. Uppgiften för Certifeid Adviser är att utgöra rådgivare till företaget gällande frågor som rör noterings- och informationsfrågor.

Carnegie Investment Bank 

Besöksadress: Regeringsgatan 56, Stockholm
Postadress: 111 56 Stockholm
Telefon: 08-588 692 40
Webbplats: www.carnegie.se

Revisor

Claes Sjödin, PWC AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
www.pwc.se