16 maj 2021

USA tar ledartröjan för en klimatvänligare värld

Flera år av klimatförnekelse från ett av världens ledande länder är över. Efter att Joe Biden blev installerad som president tidigare i år är USA tillbaka på spelplanen som en av de drivande krafterna i utvecklingen av en hållbar värld. Inte minst då USA har gjort ett återinträde i Parisavtalet, vilket är en viktig signal. Den förre presidenten, som inte tog klimathotet på största allvar, gav åtminstone världen en läxa som ledde till att andra länder insåg att de måste göra ett desto mer aktivt klimatarbete. Nu är det av vikt att världen inte lutar sig tillbaka och förlitar sig på att USA skall lösa världens klimatproblem.

USA OCH EU PROAKTIVA AKTÖRER INOM KLIMATOMRÅDET
Det gäller nu att inte förblindas av vackra ord och symbolhandlingar från Joe Biden eller andra ledande politiker, utan att själva ta stora kliv framåt inom energi- och klimatområdet. Faktum kvarstår att USA står inför stora utmaningar. För landets väg framåt påverkar oss alla, eftersom klimatförändringarna och miljöförstörelsen inte ser några gränser. USA har under decennier haft på sig den globala ledartröjan – framförallt av politiska orsaker – med nu är det dags att landet blir en globalt ledande och proaktiv aktör inom klimatområdet. Tillsammans med EU kan de bli en viktig aktör för att fler länder ska anta ambitiösa nationella planer för att minska klimatutsläppen.

FOSSIL ENERGI DOMINERAR I USA
Energimixen i USA består till ca 80 procent av fossila bränslen. Endast ca 11 procent av den totala energiproduktionen kommer från förnybara källor, medan den elbaserade energin till ca 17 procent är förnybar. Fossil elproduktion står för ca 38 procent av de amerikanska koldioxidutsläppen, vilket är den främsta orsaken till den globala klimatförändringen. Första steget mot fossilfrihet är att minska stöd och subventioner till den fossila energibranschen. Där kan Sverige vara ett viktigt föregångsland för USA och många andra i utvecklingen mot en grönare energiproduktion.

GEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FLER GRÖNA JOBB
USA har naturliga fördelar och förutsättningar för att bygga ut den förnybara energin kraftigt. 40 procent av befolkningen bor längs öst- och västkusten, som lämpar sig för en kraftig utbyggnad av vindkraften. I de södra delstaterna är antalet soltimmar per år väldigt högt, men solen som energikälla är långt ifrån dess potential.

Det gäller också att politiker och allmänhet i alla länder förstår att grön teknik inte slukar existerande jobb, utan skapar nya gröna jobb – inom landet. Grön teknik kan också bli en viktig exportvara som kan minska utsläppen i andra länder.

STORA SOLCELLSPROJEKT UNDER UPPFÖRANDE
Många solcellsprojekt är förverkligade eller står inför uppförande. Ett exempel är den av Invenergy uppförda solcellsparken Samson Solar Energy Center i Texas, som fullt utbyggt år 2023 kommer att ha en installerad effekt på 1 310 MW – långt större än Sveriges alla solcellsparker tillsammans. Samson Solar Energy Center meddelar att de redan har en rad storkunder, till exempel AT&T, Google, Honda och McDonalds. I jämförelse kan den förse närmare 300 000 hushåll med solel.

Redan under den förre presidentens mandatperiod gav Vita huset klartecken för ett av de största solenergiprojekten i USA – The Gemini Solar Project – som byggs på nästa 3 000 hektar federalt ägd mark i Nevada-öknen. Den totalt installerade effekten kommer att uppgå till 690 MW. När solcellsparken är klar förväntas den generera el motsvarande behovet för 260 000 hushåll. Ett energilager lagrar sedan energin som därför kan användas när solen inte lyser. Även lokala stammar av landets ursprungsbefolkning medverkar i beslutsprocessen, som sker i flera steg.

STOR POTENTIAL TILL MER FÖRNYBAR ENERGI
USA har kapacitet att täcka ca 80 procent av landets elbehov med hjälp av förnybar energi från solceller och vindkraft, menar forskare vid University of California, California Institute of Technology och Carnegie Institution for Science. För att täcka de övriga 20 procenten skulle det vara nödvändigt att lagra flera veckor av elkapacitet i energilager, främst för att kompensera för naturliga fluktuationer som kännetecknar dessa två förnybara energiresurser menar projektledare inom forskargruppen.

ATT UPPNÅ 100 PROCENT FÖRNYBAR ENERGI ÄR MÖJLIGT
Tillförlitlighet i eldistributionen är viktig – inte bara i Sverige – utan även i USA. Om 80 procent av elbehovet skall komma från solceller och vindkraft behöver det byggas antingen ett kontinentalt täckande kraftnät eller energilager som kan spara 12 timmars kapacitet av landets totala elbehov. En sådan expansion av kraftöverföring eller lagringskapacitet av förnybart producerad el skulle innebära betydande, men inte orimligt stora investeringar.

UTBYGGNAD AV KRAFTNÄT OCH ENERGILAGER
Kostnadsuppskattningar för ett nytt kraftnät kan begränsas till 100 miljarder dollar. Att bygga energilager – med dagens priser på batterier – kostar enligt projektledarna i forskarteamet uppskattningsvis ca en miljard dollar. Med tanke på att USA lägger 400 miljarder dollar på att minska spridningen av coronaviruset – alla andra coronarelaterade kostnader oräknade – är det med andra ord ett realistiskt antagande att USA har potential att bli helt självförsörjande gällande elförsörjning som helt och hållet kommer från solceller, vindkraft och energilager.

Andra former av energilagring – till exempel genom pumpning av vatten till vattendammar för att i nästa steg låta vattenkraftverk producera el – är förstås ett alternativ. I östra USA finns mycket vatten, men få höjdskillnader, medan det är tvärtom i väst. Det är anledningen till att denna annars lockande metod knappast är aktuell för en större utbyggnad.

AMERIKANSKA SOLCELLSFÖRETAG TAR GLOBAL TÄTPOSITION
USA tog redan på 50-talet täten i både utveckling och användning av solceller, till exempel inom rymdtekniken, och de är fortfarande ledande inom utveckling av nya solcellsteknologier. Ett exempel är amerikanska företaget Sunpower, som varit pionjärer inom solcellstekniken sedan årtionden och fortfarande levererar högeffektiva solceller till rymdindustrin. Deras solpaneler för den kommersiella marknaden, har en verkningsgrad på ca 23 procent.

SVERIGE EN STARK AKTÖR INOM SOLENERGI
Sverige kan bidra med mycket kunskap inom det förnybara energiområdet, till exempel när det gäller byggnadsintegrerade solceller (BIPV) och smarta energilösningar, där flera solcellsföretag innehar tätpositioner på marknaden. Även företag som utvecklar solceller som förser produkter med egen elförsörjning via integrerade solceller, är på väg att nå marknaden. På marknaden för solceller som bygger på tunnfilmsteknik, har Sverige ett företag som utvecklar och bygger erforderlig produktionsutrustning, som exporteras till många länder.

Inom området för smart energistyrning finns världsledande svenska företag, där smart teknik tar hand om solelen och distribuerar den mellan elförbrukare, till exempel elbilsladdare, och energilager. Dessa system bidrar inte bara till energi- och effektoptimering av fastigheter – utan till hela samhällets behov av energi-, effekt- och frekvensreglering i Sveriges och andra länders kraftnät.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.