28 september 2020

Systemet med elcertifikat avskaffas

Svenska producenter av förnybar el har sedan år 2003 kunnat få ett ekonomiskt stöd i form av s k elcertifikat. Planen var att systemet med elcertifikat – som är gemensamt för Sverige och Norge – skulle ha en livslängd fram till år 2045, med syfte att påskynda utbyggnaden av förnybar el. Men energiomställningen har gått betydligt snabbare än väntat, vilket medfört att handeln med elcertifikat fått priset på dem att sjunka till minimala nivåer.

ELCERTIFIKAT GER EXTRA INKOMST
Elcertifikatsystemet – som hanteras av Energimyndigheten – ger för varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el ett elcertifikat av staten till elproducenterna, som sedan kan sälja elcertifikaten på en öppen marknad. Prissättningen kommer säljare och köpare överens om. Elcertifikaten ger på så sätt en extra inkomst till säljare av den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen, vilka t ex är ägarna av enskilda vindkraftverk, vindkraftsparker och solkraftsparker. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elhandelsbolag.

ENERGIKÄLLOR MED RÄTT TILL ELCERTIFIKAT I SVERIGE
De förnybara energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är – förutom ovan nämnda – även viss vattenkraft, vissa biobränslen, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el. Nya produktionsanläggningar som tagits i drift har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2045.

KVOTPLIKTEN SKAPAR EFTERFRÅGAN PÅ ELCERTIFIKAT
De företag som är kvotpliktiga enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss andel elcertifikat, som står i förhållande till deras elförsäljning eller elanvändning. Kvotpliktiga är i huvudsak elhandelsbolag och elanvändare som t ex importerar eller köper el på den nordiska elbörsen, men även elintensiv industri, som är registrerade av Energimyndigheten.

KVOTNIVÅER OCH MÅL
Andel elcertifikat som de kvotpliktiga måste köpa varje år bestäms genom en kvot i förordningen om elcertifikat. Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2045.

NYA AMBITIONSMÅL
Hösten 2015 beslutade den svenska riksdagen om ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020. Beslutet innebar att den gemensamma ambitionsnivån ökade från 26,4 TWh från år 2012 till 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020. Även ett nytt nationellt finansieringsmål infördas, som innebär att produktionen av ny förnybar el skall öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020.

JUSTERINGAR AV AMBITIONSMÅL
Den svenska riksdagen beslutade i juni 2017 ett nytt mål för förnybar elproduktion, som skulle öka med ytterligare 18 TWh till år 2030, med förlängning av systemet till år 2045.

ELCERTIFIKATEN AVSKAFFAS
Nu meddelar regeringen att systemet med elcerifikat skall avskaffas tidigare än planerat. Det innebär att från och med år 2022 skall inga nya anläggningar upptas i systemet, och det skall avslutas helt år 2035.

Enligt regeringen är Sveriges mål till år 2030 för andelen förnybar el snart uppfyllt. De anser också att större produktionsanläggningar av förnybar el nu kan stå på egna ben.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.