17 november 2020

Större elbehov en utmaning för framtiden

En allt högre grad av elektrifiering ökar också behovet av el – både i Sverige och omvärlden. En ökad inriktning mot mer förnybara, men också variabla energikällor ställer nya krav på eltillförseln. Trenden går mot mer solenergi och vindkraft, och mindre kärnkraft.

MER MÄNNISKOR OCH FLER ELBILAR
I Sverige bidrar bl a befolkningsökning och elektrifiering av fordon, industri samt etableringen av stora logistik- och datacenter till ett ökat behov av både elström och effekttillgång. Frågan är vad som krävs för att Sverige skall kunna leverera tillräckligt med fossilfri el – och helst förnybar sådan – när efterfrågan förväntas öka med närmare 30% de kommande decennierna. En mindre kontrollerad övergång till mer förnybar el får förstås inte äventyra leveranssäkerheten eller Sveriges konkurrenskraft framförallt när det gäller industrin, transporter, data- och logistikcenter.

SNART ETT FOSSILFRITT SVERIGE
Den färdriktning som regeringen intagit är att Sverige skall bli världens första fossilfria välfärdsnation. Utmaningen är stor, men inom elproduktionen är Sverige redan långt framme. Förutsättningarna är goda eftersom elproduktionen redan är nästintill fossilfri – det återstår bara 2% fossil el innan Sverige är helt oberoende av fossilproducerad el.

FJÄRRVÄRME SEDAN LÄNGE BÄST I KLASSEN
Globalt står el och värme för ca 25% av de totala utsläppen av växthusgaser, men i Sverige kan vi bättre än så redan idag. Många villor, bostadshus, kommersiella fastigheter och industrier är sedan länge anslutna till fjärrvärme för uppvärmning, som oftast produceras från t ex kraftvärmeverk.

DECENNIER MED FOSSILFRI EL
Tack vare stora investeringar i vattenkraft under 50- och 60-talet – och sedan i kärnkraft under 70-talet – kunde vi lämna den fossila uppvärmningen av små och stora fastigheter redan under 80-talet. Fjärrvärmen tog över en stor del av värmekraftbehovet och har också fördelen att avlasta elnätet när efterfrågan på el är stor. Kraftvärmeverken producerar ofta både el och värme samtidigt, och bidrar därmed med extra eltillskott på vintern när elbehoven är som störst. Under år 2018 stog den för närmare 10% av elbehovet.

FRÅN 60% TILL 100% FÖRNYBART INOM 20 ÅR
Enligt Energiöverenskommelsen är Sveriges mål att ha 100% förnybar elproduktion år 2040. Det är en utmaning när kärnkraften fortfarande står för närmare 40% av Sveriges elproduktion. Därtill skall läggas en växande befolkning, som både behöver elförsörjning och behöver transporteras – helst med eldrivna tåg eller elektrifierade fordon.

SVENSK EL EN ETABLERINGSFRÅGA FÖR UTLÄNDSKA INVESTERARE
Svensk elproduktion anses pålitlig, prisvärd och närmast helt fossilfri. Därför attraherar den utländsk elintensiv industri, t ex datacenter och tillverkningsenheter för laddbara batterier, som väljer att etablera sig i Sverige. Dessa nya etableringar är noga med att inte bli förknippade med fossila energislag – inte minst nu när Sverige och många andra länder bestämt sig för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

SOLEL EN VIKTIG DEL I DET FÖRNYBARA ENERGIPUSSLET
I omställningen mot mer förnybar el fyller solceller en viktig roll. Tekniken utvecklas och och har blivit både billigare, effektivare och en allt väsentligare del av den svenska energimixen.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.