25 augusti 2021

Solceller ökar försäljningspriset på fastigheter

Svenska fastighetsägare är positivt inställda till att installera solceller på taket. Antalet installerade solcellsanläggningar har de senaste åren ökat med 30 – 50 procent årligen. Solceller ger även möjligheter till god avkastning och därmed en sannolikt högre framtida värdering av fastigheter.

SOLCELLER OCH FASTIGHETSVÄRDE
Nästan 66 000 solcellsanläggningar finns installerade enligt den senaste statistiken från Energimyndigheten. Det är knappt 50 procent mer i jämförelse med förra året. Intresset är fortsatt mycket högt och allt fler fastighetsägare planerar att skaffa solceller. Pris och lönsamhet är avgörande faktorer för att motivera investering i solceller. Frågan många fastighetsägare ställer sig är om installerade solceller också påverkar försäljningspriset på fastigheter.

PÅVERKAR SOLCELLER VÄRDET PÅ FASTIGHETER?
Att skaffa solceller till villor, bostadshus och kommersiella fastigheter har blivit både enklare och mer ekonomiskt lönsamt. Men om en försäljning av fastigheten är nära förestående, t ex inom några år, så funderar fastighetsägaren förstås om solceller på taket ger en värdeökning på fastigheten.

SOLCELLER TENDERAR ATT HÖJA FASTIGHETSPRISER
Enligt fastighetsmäklare kan solceller öka fastighetens värde, eftersom de ger många års egenproducerad solel och sänker mängden inköpt nätel i motsvarande grad. Dessutom genererar överskottselen – d v s den el som inte kan förbrukas i fastigheten – en intäkt. Enligt genomförda undersökningar de senaste åren kan uppemot 70 procent av svenska befolkningen tänka sig att betala ett högre pris för en bostad med installerade solceller. I Kalifornien ger solceller en generell ökning av fastighetens värde som överstiger investeringskostnaden.

En intressant jämförelse är fastigheter som har bergvärmepump installerad. Den sänker förstås driftskostnaden i fastigheten, men ger också en värdehöjning, vilket de flesta tillfrågade fastighetsmäklare bekräftar. De anser att en motsvarande utveckling är att förvänta för solceller, oavsett storlek på fastigheten.

LÅG DRIFTSKOSTNAD ÖKAR FASTIGHETERS VÄRDE
Med lägre driftskostnad är fastighetsspekulanter beredda att betala mer för att få förvärva fastigheter och ändå få lägre totala driftskostnader, särskilt med tanke på dagens låga räntekostnader. Priset på inköpt nätel är mycket volatila till följd av att andelen el från förnybar elproduktion ökar. Det tenderar att under perioder ge mycket höga elpriser. En framtida fastighetsspekulant kommer i allt större utsträckning att ta höjd för sådana scenarier. De kommer i högre utsträckning att ta installerade solceller på fastigheter i beaktande för att få bättre kontroll på framtida driftskostnader.

GOD EKONOMI MED BERGVÄRME OCH SOLCELLER
Intjäningsförmågan för en solcellsanläggning är i huvudsak beroende av två faktorer; dels energiförbrukningen i fastigheten, dels storleken på den installerade solcellsanläggningen. I Sverige är energiförbrukningen förhållandevis hög i villor och bostadshus, eftersom uppvärmning delvis sker genom användande av el, t ex genom en värmepump. Om värmepumparna drivs med solel blir insparingspotentialen ännu större. För solceller ligger intjäningen i huvudsak i sänkta elkostnader, men även i ersättning för den överskottsel som matas ut på allmänna elnätet och säljs till elhandelsbolag.

KLIMATSMART MED LUFTKONDITIONERING OCH SOLCELLER
Även det ökade intresset för miljö- och klimatrelaterade frågor gör att solceller i högre grad kommer att öka värdet på fastigheten. I spåren av allt högre temperaturer sommartid i Sverige kommer fler fastighetsägare att installera luftkonditionering för att sänka inomhustemperaturen. Behovet av kylning också ett argument till att priset på fastigheter med installerade solceller kommer att öka framöver.

UNGA FASTIGHETSÄGARE STÅR FÖR EN NY KLIMATSMART LIVSSTIL
För den yngre delen av Sveriges befolkning är bostaden en del av den personliga identiteten, vilket inte minst alla heminredningsprogram och bostadsinriktade webbsidor vittnar om. Då kan solceller locka en köpstark målgrupp som identifierar sig med en samtida och miljövänlig livsstil. Även intresset för modern teknik spelar en roll när det kommer till funderingar kring solceller. Att därutöver fundera på möjligheten att lagra energi med smarta energisystem och styra elbehovet inom fastigheten, t ex till batterilager och elbilsladdning när elpriset är lågt.

FASTIGHETSMÄKLARE STÅR INFÖR BEHOVET AV ETT KUNSKAPSLYFT
Att få ner driftkostnaden med solceller är intressant och får absolut en marknadspåverkan, enligt många bedömare inom både energi- och fastighetsbranschen. Även miljöaspekten blir allt viktigare för fastighetsköpare, vilket återspeglar sig i energieffektiva materialval, modern energiteknik och skärpta miljöcertifieringar. Det är en trend som växer och blir starkare framöver. Solceller blir allt vanligare och det kommer att ställa nya krav på fastighetsägare, men även på fastighetsmäklare, som behöver öka kunskapen för att kunna sälja in fördelarna med solceller och smarta energisystem vid försäljning av fastigheter.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.