1 maj 2021

Metoder för att minimera överskottselen från solceller

Vi befinner oss i en omfattande utbyggnad av solcellsanläggningar i Sverige. Solcellsmarknaden har också vuxit kraftigt under flera år. Potentialen att utnyttja solenergi i Sverige är mycket stor och har goda förutsättningar att utgöra ett betydande bidrag till den nationella elmixen. En ökad egenanvändning av solel motverkar även problem som är relaterade till den förnybara energins varierande elproduktion, till exempel att elnätet kan överbelastas.

STORT INTRESSE FÖR EGENPRODUKTION AV SOLEL
Intresset för att egenproducera el med solceller, både bland privatpersoner och fastighetsägare, har ökat betydligt. Visserligen har investeringsstödet successivt reducerats, och avskaffas helt under innevarande år. Det kompenseras av att priset på solpaneler sjunkit kraftigt de senaste åren. För privatpersoner finns numera ett grönt ROT-avdrag på 15 procent av den totala investeringen i solceller, inklusive arbetskostnad, som dras direkt från fakturan vid köptillfället.

ÖKAD EGENANVÄNDNING AV SOLEL HÖJER LÖNSAMHETEN
Det finns också andra ekonomiska incitament som innebär möjligheter till ännu bättre avkastning från solcellsanläggningar. Det gäller framförallt att öka egenanvändningen av solel, inte minst för större solcellsanläggningar, men även för mindre anläggningar, till exempel solceller på flerfamiljshus. Efterfrågan på ökad kunskap finns inom branschen och även bland potentiella solcellsköpare. Där behöver upplysningar om nya produkter och tjänster, som underlättar en kostnadseffektiv ökad egenanvändning av solel, påskyndas och effektiviseras så att de når ut bredare till målgruppen.

LÄGRE VÄRDE FÖR ÖVERSKOTTSELEN FRÅN SOLCELLER
På flerbostadshus kan solceller ofta installeras kostnadseffektivt, men precis som för villor och småhus uppstår vanligen ett betydande överskott av el under soliga dagar. Detta försämrar lönsamheten eftersom ersättningen vid försäljning av solproducerad överskottsel är betydligt lägre än de insparade kostnaderna för den nätel som annars måste köpas från elhandelsbolaget.

SKATTEREDUKTION FÖR ÖVERSKOTTSEL
År 2015 infördes ett statligt stödsystem med skattereduktion för överskottsel från solcellsanläggningar, anpassat för småhus och mindre bostadsrättsföreningar. Stödsystemet fungerar dock inte för stora flerbostadshus och inte heller för bostads- och fastighetsbolag.

SOLCELLER SKALL FUNGERA FÖR ALLA TYPER AV FASTIGHETER
Det finns ett behov att hitta vägar runt problematiken kring överskottselen. I första hand handlar det om att dimensionera solcellsanläggningar, så att de matchar elbehovet i fastigheten, framförallt elprofilen betraktat ur ett tidsperspektiv per dygn. Det är ju mindre lönsamt om solelen produceras under tider på dygnet när elanvändningen i fastigheten är låg. I andra hand handlar det om att genom administrativa åtgärder eller regeländringar gynna solelproduktionen på alla typer av fastigheter. Förutsatt att taken har rätt förutsättningar för solelproduktion.

METODER FÖR ÖKAD LÖNSAMHET FÖR SOLCELLER
Det finns åtminstone tre åtgärder som fastighetsägare kan använda för att öka egenanvändningen av solel:

– Teckna ett gruppabonnemang för hela fastigheten, som inkluderar alla bostadsinnehavare, vilket ökar underlaget för egenanvänd solel,
– Installera batterilager som lagrar överskottelen från dagtid till kvällstid / nattetid, som samtidigt möjliggör att kapa effekttoppar under dygnets alla timmar, vilket är mer lönsamt vid gruppabonnemang,
– Använda överskottelen till att driva en värmepump som producerar varmvatten till ackumulatortanken (gäller dock inte vid anslutning till fjärrvärme).

Även från statligt håll finns möjligheter att vidareutveckla förordningar och regelverk kring skattereduktion och nätkoncession:

– Ändra gränsen för skattereduktion på 30 000 kWh per år (motsvarar 18 000 kr / år) från att gälla per juridisk person till att gälla per anslutningspunkt,
– Bredda skattereduktionen för förnybar energi till att även omfatta andelsägda solcellsanläggningar,
– Tillåta att egenproducerad solel via det allmänna elnätet kan flyttas mellan egna fastigheter från solcellsanläggningar på upp till 500 kW,
– Möjliggöra en gemensam anslutningspunkt till elnätet för intilliggande flerbostadshus, genom att begära undantag från koncessionsplikten.

Det borde vara en självklarhet att alla i Sverige får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor. Oavsett om det gäller boende i villa eller i lägenhet.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.