2 februari 2022

Kommentarer gällande Realtids artiklar 2 februari

Den 2 februari publicerade Realtid en artikel om Soltech Energy med rubriken ”Tungmetall i Soltech Energys produkter – samtidigt talar Kinberg Batra om hållbarhet.” Samtidigt publicerades en artikel om Advanced Soltech med rubriken ”Solpengar hamnade i huvudägarens ficka”. Vi vill härmed ge några korta kommentarer om dessa två artiklar.

”Tungmetall i Soltech Energys produkter – samtidigt talar Kinberg Batra om hållbarhet.”
Kommentar från Stefan Ölander, vd Soltech Energy:

Att Anna Kinberg Batra är ordförande i både Soltech och Svensk Solenergi är helt naturligt, det är en branschförening. Av totalt nio ledamöter har sju andra engagemang i solenergibranschen, en ledamot är från Uppsala universitet och en ledamot är från Mannheimer Swartling.

Av koncernens totala solenergiförsäljning står Soltech RooF och Soltech Facade för en väldigt liten del. Men det är korrekt att de innehåller CdTe, kadmiumtelurid. Dvs inte ren kadmium. CdTe står för under 0,1% viktprocent av panelen och produkterna är CE märkta och godkända. Det är viktigt att påpeka att tunnfilm med CdTe jämfört med kiselsolceller har en lägre klimatpåverkan.

”Valet mellan tunnfilmssolceller eller kiselbaserade solceller görs ofta beroende på tillämpningsområde och önskat utseende efter montering av solcellerna. Ser man till klimatpåverkan har tunnfilmstekniker generellt lägre klimatpåverkan jämfört med de båda kristallina solcellsteknikerna. (I Figur 7 illustreras klimatpåverkan över hela livscykeln för mono- och multikristallina solceller tillsammans med två olika tunnfilmstekniker, CdTe och CIGS. Att tunnfilmsteknikerna har lägre klimatpåverkan beror i hög grad på att de är mycket materialsnåla, i och med att de aktiva materialen består av så tunna skikt.” Detta stycke är från RISE-rapport: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1596801/FULLTEXT01.pdf.

Största skälet till att Soltech säljer en viss del paneler med CdTe är att de lämpar sig bäst för byggnadsintegrerade lösningar då de tål värme bättre och går att gå på, dvs en säkerhetsaspekt. Samtidigt utvärderar vi ständigt nya produkter och lösningar utifrån gällande lagar, regler och miljöpåverkan. Vår strävan fortsätter för att minska våra använda produkters totala klimatavtryck. Läs mer om dessa två produkter här:

https://data.soltechenergy.com/uploads/2020/08/Produktblad-RooF_240820_web.pdf

https://data.soltechenergy.com/uploads/2020/01/Facade_produktblad_2019.pdf

 

”Solpengar hamnade i huvudägarens ficka”.
Kommentar från Max Metelius, vd Advanced Soltech (ASAB)

I artikeln vill journalisten påskina att ASAB skapats för att fungera som en kund åt en av huvudägarna, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., ASP, och att majoriteten av de pengar som ASAB har investerat i kinesiska solenergianläggningar, hamnat i ”huvudägarens ficka” – vilket också framgår av artikelns rubrik. Det är helt rätt att ASAB använder ASP som EPC leverantör och köper tjänsten såväl som paneler av ASP. Vad som inte framgår är dock att ASAB löpande stämmer av priser på EPC tjänster i marknaden såväl som priser på insatsvaror, innan man upphandlar någonting. ASP har hittills varit den leverantör som erbjudit både de mest attraktiva priserna men också de i särklass mest förmånliga krediterna.

ASP säljer sina paneler och material till kunder i över 40 länder och har inte behov av att leverera material och tjänster till ASAB för att säkerställa sin egen tillväxt. Det är i stället så att ASAB löpande vill köpa betydligt fler paneler från ASP än vi faktiskt får, men här säger ASP nej beroende på att de löpande säljer allt de producerar till sina andra kunder. ASP:s panel är både något billigare per watt att köpa in vid jämförelse med annan teknik, men är även effektivare. ASP:s panel producerar helt enkelt lite mer energi per installerad watt och år i Kina, vid jämförelse med annan teknik.

ASAB köper material från den leverantör som har den bästa tekniken, garantierna och tillhandahåller de bästa och mest förmånliga villkoren, medtaget miljöaspekten. Hittills har det varit ASP som varit den bästa partnern i detta avseende för ASAB. Om ASP även framöver uppfyller dessa kriterier kommer ASAB fortsatt att köpa såväl paneler som tjänster av ASP så länge vi får. Vem ASAB köper tjänster eller material ifrån är ovidkommande så länge de sker till bästa villkor i förhållande till löpande utfall (produktion) och självklart också uppfyller de miljöaspekter som lagstiftaren ställer.

Ledningen för ASAB har till uppgift att representera ägarna på bästa sätt, vilket vi anser oss göra. Notera också att ASP inte sålt några aktier i ASAB och har samma intressen som övriga ägare i bolaget. Vårt fokus ligger nu på expansion med målsättningen att uppnå vårt uttalade mål om 1 GW installerad solenergikapacitet innan utgången av 2024. Som en del i denna plan arbetar vi nu aktivt med att sänka vår upplåningskostnad, vilket vi också anser oss ha mycket goda möjligheter att lyckas med.