28 juni 2018

Klargörande beträffande Affärsvärldens analys av SolTech 20–21 juni

Den 20–21 juni 2018 publicerade Affärsvärlden en artikel med en analys av SolTech Energy Sweden AB (publ), SolTech. I artikeln förekommer en rad uppgifter och påståenden om Bolagets kinesiska verksamhet som kräver klargörande kommentarer då de bygger på felaktiga slutsatser och ”intryck”. SolTech och Advanced Solar Power Hangzhou Inc., ASP äger tillsammans (51 respektive 49 procent) av det svenska finansieringsbolaget Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, och det kinesiska sälj- och installationsbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd., ASRE, som även äger samtliga solenergianläggningar i kina. Grundläggande fakta om ASP som också tidigare beskrivits i SolTechs liksom ASAB:s prospekt, är som följer:

– ASP grundades 2008 i Kina av Professor Xuanzhi Wu och hans son Ben Wu efter många års forskning inom tunnfilmsteknik i USA
– ASP är en av världens främsta producenter av tunnfilmssolceller och är ensamma i världen om att producera CdTe baserade semitransparenta solceller
– Omsättning för räkenskapsåret 2017/2018 (mars/april) var 237,5 MSEK, vinst 44 MSEK och med ett eget kapital på 673 MSEK
– Ägare är Familjen Wu, Legend Capital (Lenovos riskkapitalbolag), Sequoia Capital (Grundat i USA 1972 och ansett som ett av världens främsta venture capitalbolag. De har bland annat investerat i Apple, Google, Youtube, Cisco Systems, Oracle och Airbnb), Zhejiang Energy Venture Capital (statligt riskkapitalbolag som ägs till 100 procent Zhejiang Energy Group som är provinsens motsvarighet till svenska Vattenfall) samt ett antal andra institutionella investerare och medarbetare.

Påståenden i Affärsvärlden:

”Problemet med ASRE är det stora beroendet av partnern ASP”

Kommentar: ASRE är inte beroende av ASP. ASRE har rätt att välja den bästa leverantören både gällande hårdvara och installation. Det finns många företag i Kina med den kompetens ASRE behöver. ASRE har valt att samarbeta med ASP för att man har bra produkter, kontinuerlig teknikutveckling och ett nätverk av
installatörer som är etablerade i de regioner där ASRE vill verka och som medverkar i sälj och installationsprocessen.

”ASRE´s panelbeställningar sväljer motsvarande hela ASP:s snabbt växande tillverkning och mer därtill”

Kommentar: Detta påstående är inkorrekt. ASP bygger löpande ut sin egen kapacitet. Dessutom säljer ASP produktionsutrustning till strategiskt placerade partners varvid man även får tillgång till partnerns kapacitet.Under de närmaste åren beräknas produktionskapacitet på flera hundra megawatt tillkomma på detta sätt. Notera att under 2017 sålde ASP sina solceller till över 50 andra kunder förutom ASRE och att produktionskapaciteten inte är en knapp resurs. Dessutom står det ASRE fritt att köpa solceller av andra tillverkare om det skulle gynna ASRE´s intressen.

”Affärsvärldens intryck är solklart: svenska privatinvesterare står via ASRE som garant för partnern ASP:s intäkter och påstådda vinster”

Kommentar: Detta ”intryck” har vi svårt att förstå. Som ovan nämnts säljer ASP produkter till många andra företag förutom ASRE och SolTech. I dag sker försäljning av ASP:s produkter till över 42 länder. Det är helt orimligt och en felaktig uppfattning att svenska investerare står som garant för ASP i någon form eller att deras vinster är påstådda. Inte minst med tanke på ASP:s mycket tunga och seriösa ägarlista.

”När en investeringsvåg med otydliga spelregler når privatspararna, så slår förhoppningsfinansen till med skeva incitamentsstrukturer och hoppingivande associationer. Då kan affärsuppläggen sakna transparens…”

Kommentar: SolTech har vare sig med ”förhoppningsfinans” eller ”skeva incitamentsstrukturer” att göra. Påståendet är vare sig underbyggt av artikeln själv eller i någon fakta kring SolTech. Om miljöförbättrande produkter som våra ger hoppingivande associationer har vi svårt förstå att detta skulle vara negativt.
Beträffande ASAB:s obligation är affärsuppläget noggrant beskrivet i ett av Finansinspektionen godkänt prospekt, med andra ord full transparens och inga otydliga spelregler. Kapitalbehoven för anläggningarna i Kina liksom finansieringssätt har deklarerats från allra första början i såväl pressmeddelanden som i
prospekt.

”Det är idag svårt att se SolTech eller ASAB-obligationerna som nedsidesskyddade investeringar”

Kommentar: För att en investering skall anses vara nedsidesskyddad torde denna rimligen omfattas av någon form av garanti från en stark och solid part, t.ex. en stat. Ett exempel är den statliga insättningsgarantin på bankers sparkonton på max 950 000 kronor. Vi, liksom Finansinspektionen, tarallvarligt på försök att vilseleda allmänheten. Samtliga prospekt som SolTech eller dess dotterbolag genererat efter noteringen av SolTech är godkända av FI och innehåller gedigna varningstexter om investeringsrisken i enlighet med ESMA:s regler. För att kompensera investeraren i ASAB:s obligationer för den högre risken,
jämfört med en investering som är nedsidesskyddad och omfattas av en garanti, får investeraren en kupong om 8,75 procent årligen.

”Upplägget gynnar dock ledningen, den kinesiska partnern ASP och de många rådgivarna – oavsett utfall”

Kommentar: Det är inte upplägget i sig utan SolTechs positiva utveckling, för vilket finansieringen är avsedd, som gynnar samtliga involverade parter. Investeraren i obligationen erhåller 8,75 % i årlig kupong vilket är en hög avkastning. Den högsta ledningen i SolTech Energy i form av VD och styrelseordförande är även de största aktieägarna i Bolaget. Ledningen gynnas endast av en affärsmässig tillväxt i ASRE. Detta har de gemensamt med övriga aktieägare som gynnas av ett förbättrat aktievärde i SolTech Energy Sweden AB (publ). ASP får mycket lätt avsättning för sina produkter på annat håll och har rent försäljningsmässigt inget behov av ASRE. Som SolTechs joint venture partner i ASRE gynnas ASP självklart även av ASREs positiva utveckling. Vad gäller de finansiella rådgivarna erhåller dessa provisionsbaserad ersättning, med andra ord gynnas dessa av ett positivt utfall. Upplägget är bra för att det finansierar möjligheterna till en positiv utveckling, vilket gynnar alla, från leverantörer till investerare och producenter. Sist, men absolut inte minst, gynnas världen av de omfattande miljövinsterna Kinas energiomställning ger, till vilken SolTech är stolta över att bidra.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail: frederic.telander@soltechenergy.com

Information

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter –kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.