23 februari 2021

Från solcellsboom – till elektrifieringsboom

På bara fem år har den svenska solcellsmarknaden utvecklats enormt. På den tiden var investeringsviljan ganska trevande och samtalen med fastighetsägare handlade om kostnader, nivå på dåvarande solcellsstödet, återbetalningstider och om viljan att våga investera i en första pilotanläggning.

SOLCELLER EN DEL AV FASTIGHETSSYSTEMEN
Idag är inställningen till solceller en helt annan. Numera handlar frågorna i samtalen snarare om hur solcellsanläggningarna kan integreras i fastighetssystemen, hur hur uppföljningen av digitaliseringen skall se ut, och hur snabbt utrullningen av fler solcellsanläggningar i fastighetsbestånden skall ske.

Att investera i solceller är inte längre förenad med en upplevd ekonomisk risk, utan är nu en naturlig del i utvecklingen av energieffektiva och mer elekrifierade fastighetsbestånd. För många fastighetsbolag och större fastighetsägare ingår solceller numera i all nyproduktion.

SOLCELLER ELLER ANNAN ENERGIEFFEKTIVISERING FÖRST?
Även för befintliga fastigheter finns en hög investeringsvilja – även om gamla takkonstruktioner och till åren komna takbeläggningar kan fördröja utbyggnadstakten. Andra faktorer som påverkar viljan att investera är när fastighetsägare ställs inför valet att satsa på egenproducerad el från solceller, eller istället skall lägga krutet på andra energieffektiviserande åtgärder, t ex ny ventilation, byte till led-belysning, eller nya automations- och fastighetssystem.

Numera anses solceller även bidra till höjning av fastighetsvärdet, eftersom en solcellsanläggning minskar driftskostnaden under lång tid framöver. Det finns tillräckligt med takytor som har fria sydöst- sydväst och söderlägen – utan störande takobjekt – för att dessa skall kunna ge nuvarande och framtida fastighetsägare en betydande bidrag till mer förnybar energi – inte bara för den egna fastigheten, utan även en andel till det allmänna elnätet.

SOLEL TILL ELBILAR
Solceller har också förmågan att förse laddinfrastruktur för elbilar med förnybar energi. Medan solceller ännu så länge inte är obligatoriska vid nyproduktion, så är laddstationer och laddstolpar på väg att bli det – inte enligt regelverket, utan för att bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kräver det.

För några år sedan startade solcellsboomen – nu börjar elbilsboomen – i takt med den snart exploderande elbilsmarknaden. De flesta bilägare har redan provkört en elbil hos bilhandlaren, grannen eller arbetskollegan, och suget efter en egen elbil ökar dramatiskt. Då gäller det för fastighetsägaren att kunna möta deras förväntningar på säker och stabil elbilsladdning kommer de att ordna det på annat sätt.

ELBILSLADDNING OMGÄRDAT AV MÅNGA AFFÄRSMODELLER
Tekniken kring laddel är välutvecklad och ganska standardiserad, men de frågor som fastighetsägaren behöver ta ställning till handlar om affärslösningar – t ex möjligheter till outsourcing, betallösningar och laddkapacitet – där fastighetens elnät och säkrings- och effektabonnemang har en avgörande betydelse.

Att ladda elbilar med el som är producerad av solceller på det egna taket är förstås en oslagbar kombination. Men för att den lösningen skall bli riktigt energieffektiv krävs både möjligheten att lagra överskottselen, fasbalansera fastighetens elnät och styra alla energiflöden och effektuttag.

BATTERIER PÅ FRAMMARSCH
Energi- och batterilagring är också på väg att bli ett ekonomiskt intressant alternativ för många fastigheter, där tekniken gör stora framsteg, samtidigt som pristrenden är fallande. Solceller kan kapa effekttoppar under dagtid – särskilt när solen skiner – medan batterier kan kapa effekttoppar nattetid. Med batterilager kan också billigare el tankas nattetid och öka egenanvändningen av solel, eftersom den överskottsel som en solcellsanläggning oftast producerar, inte behöver skickas ut på det allmänna elnätet.

ELNÄTSMIDJAN ÖKAR BEHOVET AV MER BALANSKRAFT
Ett annat användningsområde för energi- och batterilager är att balansera elnätet, särskilt i ett läge där den minskande andelen kärnkraft i södra Sverige måste kompenseras med vatten- och vindenergi från norra Sverige, i ett läge där kapaciteten i mellersta Sveriges elnätsmidja är begränsad, åtminstone på kort sikt.

Med ett energi- och batterilager finns alltså extra intäkter att tjäna, där ersättningen räknas både i levererad effekt och energi. Denna s k flexibilitetsmarknad innebär att stå till förfogande med elproduktion eller elkapacitet från energi- och batterilager. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen.

ELEKTRIFIERINGEN SÄTTER REGELVERKET PÅ PROV
För att klara de första stegen för energieffektiv elektrifiering av fastigheter finns flera utmärkta elstyrsystem som vidareutvecklas i rask takt, bl a ett prisbelönat svenskt system. Nu gäller det för fastighetsägare att hoppa på tåget, vässa och vidareutveckla sin organisation, och tillsätta rätt resurser för att klara omställningen till mer elektrifiering av fastigheter – helst innan regelverket hinner ikapp.

Vi kan räkna med att solcellsboomen och elbilsboomen snart kommer att övergå i en boom för elektrifiering av Sveriges bestånd av fastigheter.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.