25 mars 2021

Estetiskt med inbyggda solceller i taket

Att integrera solceller i taket innebär att de blir en integrerad del av taket, och lämpar sig bäst för vanliga vinklade tak på villor och bostadshus. Utanpåliggande solceller fungerar optimalt på stora platta tak.

ETT TAK MED TAKMONTERADE SOLCELLER
Det finns olika tillvägagångssätt att installera solceller på taket. Vanligast är installera utanpåliggande solpaneler, d v s de monteras ovanpå den befintliga takbeläggningen – oavsett om taket utgörs av takpannor, takplåt, takpapp eller gummiduk.

ETT SOLTAK MED INTEGRERADE SOLCELLER
Möjligheten finns också att integrera solcellerna i taket, d v s att solcellerna blir en integrerad del av taket. Vanliga benämningar är takintegrerade solceller, takpannor med inbyggda solceller, soltak eller solcellstak. När solceller integreras i taket ligger de i samma nivå som den normala takbeklädnaden hade gjort. De takintegrerade solcellerna ersätter därmed hela eller delar av den befintliga takbeklädnaden. Förutom infällda solpaneler finns det även takpannor som har solcellerna inbyggda i själva takmaterialet. De kan antingen bestå av kristallint kisel (högre verkningsgrad) eller vara av så kallad tunnfilmstyp (något lägre verkningsgrad).

SOLPANELER I JÄMFÖRELSE MED SOLCELLSPANNOR
Ett tak med integrerade solceller kan i huvudsak läggas på två sätt. Den ena varianten är normala solpaneler, men som monteras med ett specialframtaget montagesystem. Därmed kommer solcellerna att ligga i nivå med resten av taket och bildar på så vis hela takytan. Den andra varianten är mindre solpaneler – ofta i glas eller ett keramiskt material – alternativt vågformade soltakpannor som utgör hela soltaket. Mindre solpaneler har fördelen att de kan läggas runt diverse hindrande objekt på taket, t ex takkupor, ventilationsaggregat, skorstenar m m. Nackdelen är att de kräver fler kontakter och mer kabeldragning på taket, men som kompenseras av att kablar och kontaktdon ligger mer skyddade under soltakpannorna.

FLERA FÖRDELAR MED TAKINTEGRERADE SOLCELLER
Med integrerade solceller på taket blir det estetiskt mer tilltalande och en integrerad del av taket, vilket kan ge ett mer stilrent utseende. Takintegrerade solceller passar utmärkt vid nybyggnation av villor och småhus, eller vid nyproduktion av större flerfamiljshus eller bostadshus. Det är en kostnadseffektiv solcellslösning där solcellstaket både utgör själva takbeläggningen och samtidigt producerar solel till huset eller fastigheten, och därmed betalar av investeringen för varje år som går – något som ett vanligt tak utan solceller inte kan erbjuda.

SOLCELLER VID TAKBYTE ELLER TAKRENOVERING
Om huset eller fastigheten är i behov av takomläggning är det extra vettigt att ta med solcellstak i beräkningen – av samma skäl som vid byggnation eller produktion av nya villor, småhus, större flerfamiljshus, bostadshus eller andra typer av fastigheter. Bra är att först reda ut om det finns takhinder – t ex takkupor, ventilationsaggregat och skorstenar – för att i nästa steg göra en teknisk och ekonomisk kalkyl för investeringen. På några års sikt kommer de takintegrerade solcellerna att vara det lönsammare alternativet, eftersom solcellstaket inte bara är en takbeklädnad, utan även en vinstgenerator tack vare produktionen av förnybar solel.

En del menar att integrerade soltak inte är ett fördelaktigt alternativ, med argument som mindre kylning, tveksam driftsäkerhet och svagare lönsamhet, men dessa argument håller inte längre. Idag är driftsäkerheten minst lika hög som för utanpåliggande solpaneler – framförallt tack vare att kablar, kontakter och kopplingsboxar ligger mer skyddade för vädrets makter under solcellstaket. Även kylningen är numera god, vilket uppnås genom luftspalter under soltaket.

VINKLADE TAK ELLER PLATTA TAK
Takintegrerade solceller är bäst lämpade för vanliga vinklade tak på villor och bostadshus, medan utanpåliggande takmonterade solpaneler fungerar utmärkt på alla typer av tak, och med bästa möjliga avkastning på stora platta takytor, t ex industritak, tak på lagerhallar och logistikbyggnader.

Att lägga ett integrerat soltak är något dyrare än att installera solpaneler ovanpå befintlig takbeläggning. Men om ett gammalt vinklat tak ändå måste bytas eller läggas om, så är takintegrering av solceller oftast det mer fördelaktiga alternativet, eftersom det avbetalar sig självt – och snabbare ju mer solen lyser.

MONTAGE OCH FUKTTÄTHET I FOKUS
Något att ha i beaktande för solcellsintegrerade tak är montagesystemet, som måste uppfylla extra höga krav på avrinning och fukttäthet. Eftersom solcellerna utgör själva takmaterialet måste det också hålla lika tätt mot fukt och regn som ett tak med traditionell takbeklädnad. Det rekommenderas att de takintegrerade solcellerna kan kylas genom att luftspalter tillåter en kylande luftgenomströmning på baksidan av solcellerna.

BYGGLOV FÖR SOLCELLER PÅ TAKET
För integrerade solcellstak behövs bygglov, men däremot oftast inte för utanpåliggande solpaneler, under förutsättning att de följer takets lutning eller husets eller byggnadens form. Om huset eller byggnaden är K-märkt krävs alltid ett bygglov. Ett råd är att även om ett bygglov normalt sett inte krävs, så finns det tillfällen där en anmälan kan vara berättigad. Det kan exempelvis vara om den planerade solcellsanläggningen berör husets eller byggnadens bärande konstruktion eller påverkar brandskyddet i byggnaden på ett betydande sätt.

Anledningen till att takintegrerade solceller är bygglovspliktiga inom detaljplanerat område är att huset eller byggnaden byter taktäckningsmaterial (enligt uppgifter på Boverkets hemsida) vilket inte är fallet med utanpåliggande solpaneler, även om de täcker och gör delar av befintligt taktäckningsmaterial osynligt.

FÖRHÖJD ESTETISK UPPLEVELSE MED SOLTAK
Takinbyggda solceller ger ofta ett högre estetiskt värde, eftersom solcellerna blir en naturlig del av husets eller byggnadens design. Bedömare i branschen menar att solceller också ger en värdeökning på fastigheten. Solcellsbranchen utvecklas i rask takt och det presenteras allt fler lösningar – inte bara takintegrerade solceller – utan även solceller integrerade i fasader. Även fönsterglas kan numera generera solel och erbjuds i många olika färger och former. På längre sikt förespås marknaden kunna erbjuda många olika typer av byggnadsmaterial med inbyggda solceller.

Artikel skriven av Ulf Wengeler