19 oktober 2020

Energiskatten för solproducerad el

Dagens regelverk som elproducenter och elanvändare har att förhålla sig till är i grunden utformade utifrån hur elsystemet sett ut ur ett historiskt perspektiv, då det bara fanns några 10-tals elproduktionsanläggningar och många elförbrukare. Det innebär olika former av hinder för småskalig och mångfaldigt förnybar elproduktion – t ex från solceller.

REGELVERKENS UTVECKLING
Den tunga byråkrati och de höga kostnader som följer när en stor nationellt betydelsefull elproduktionsanläggning skall anläggas – t ex ett nytt vattenkraftverk vid en större älv eller ett kärnkraftverk – är inte rimlig att hantera för mindre småskaliga anläggningar för elproduktion. Dock har solcellsutbyggnaden också kunnat åtnjuta fördelar, som möjligheten att slippa betala energiskatt för egenanvänd solel upp till en fastlagd effektgräns.

INFÖRANDET AV ENERGISKATT
Det finns en skyldighet att betala energiskatt som regleras i Lagen om skatt på energi (1994:1776) där 11 kap. 2 § 1 och 2 reglerar skattebefrielse för småskalig elproduktion. Vid halvårsskiftet 2016 infördes en effektgräns på 255 kW solel för energiskattebefrielse på egenproducerad solel som förbrukas i den egna fastigheten. Gränsen gällde per juridisk person och inte per solcellsanläggning, vilket innebär att fastighetsbolag med fler än en solcellsanläggning riskerade att bli energiskattepliktiga.

Regeringen hävdade vid införandet att energiskatten är ett krav från EU, men i augusti 2016 meddelade EU-kommissionen att några sådana krav inte finns och regeringen vände i denna fråga. De statsstödsregler EU har kan hantera solceller precis som industrins, lantbrukets och dataserverhallars reducering av energiskatten.

JUSTERADE REGLER FÖR ENERGISKATT
Vid halvårsskiftet 2017 ändrades därför reglerna. Juridiska personer med högst 255 kW installerad effekt solceller är fortsatt befriade från energiskatt för egenanvänd solel, medan de fastighetsägare som äger solceller med mer än 255 kW installerad effekt får energiskatten på egenanvänd solel nedjusterad till 0,5 öre / kWh. Denna regelförändring innebär också att varje fastighetsägare med solceller måste överta administrationen av energiskatten för alla byggnader i fastighetsbeståndet, vilket inte längre administreras av elbolaget. För bostadsbolag är denna regelförändring ofta ekonomiskt lönsam, eftersom de slipper betala moms på energiskatten. För enskilda solcellsanläggningar som är större 255 kW skulle även fortsättningsvis betala full energiskatt på den egenanvända elen.

INDEXREGLERING AV ENERGISKATTEN
Energiskatten höjdes också vid halvårsskiftet 2017 – från 29,5 öre till 32,5 öre per kWh – med årlig indexjustering enligt konsumentprisindex – vilket ytterligare stärker konkurrenskraften för solceller. Förhoppningen är att fler befintliga solcellsanläggningar skall byggas ut ytterligare, och att fler fastighetsägare med stora takytor skall ansluta sig till solcellsutbyggnaden och investera i solcellsanläggningar.

HÖJD EFFEKTGRÄNS OCH GRÖNT ROTAVDRAG
Från årsskiftet 2020 / 21 höjs effektgränsen på 255 kW för att bli befriad från energiskatt till nästan det dubbla – 500 kW – vilket var ett av förslagen i regeringens budgetproposition för år 2021. Samtidigt får småhus- och villaägare ett grönt rotavdrag som innebär 15% avdrag på fakturan från solcellsleverantören vid investering i solceller, vilket avser både material och installation.

ENERGISKATTEN SOM STATLIG INKOMSTKÄLLA
Ur ett statligt perspektiv finns en grundläggande problematik att en minskad andel småskaligt producerad el inte längre kan energibeskattas, vilket leder till minskade energiskatteintäkter. En solcellsanläggning kan sägas fungera som en åtgärd för energieffektivisering så länge den producerade solelen används direkt i byggnaden, men som en elproduktionsanläggning när den producerar överskottsel, som energibeskattas.

Efter dessa regeländringar sker statens hantering av ägare till solcellsanläggningar enligt följande:

  • Fastighetsägare slipper betala energiskatt för egenanvänd solel som används i byggnaden, upp till 500 kW installerad effekt,
  • Skattereduktion 60 öre / kWh för överskottsel upp till maximalt 30 000 kWh / år, för solel som matas ut på elnätet,
  • Fastighetsägare med solceller över 500 kW installerad effekt solceller får nedjusterad energiskatt till 0,5 öre / kWh för all solel som används i byggnaden,
  • För enskilda solcellsanläggningar över 500 kW betalas full energiskatt även för den egenanvända solelen,
  • För enskilda solcellsanläggningar i byggnader med en huvudsäkring över 100 A utgår ingen skattereduktion för överskottselen.

Det kommer sannolikt fler förändringar i regelverket för solceller de kommande åren. De flesta större fastighetsägare och aktörer inom solcellsbranschen är överens om att effektgränsen 500 kW bör tas bort helt för att få ordentlig fart på utbyggnaden av solcellsanläggningar i Sverige.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.