4 december 2020

Energieffektivisering av fastigheter i tider av klimatkris

Fastighetsbranschen jobbar hårt med att energieffektivisera fastigheter – men frågan är om det går fort nog? Det är bara ett halvår sedan drygt 11 000 forskare runtom i världen skrev en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience och deklarerade att jorden står inför en klimatkris.

KLIMATLÄRA FÖR ALLA
Många länder – och inte minst Sverige – upplever en våg av förnybara initiativ. De flesta av världens makthavare vet att vi inte bara står inför en klimatkris, utan faktiskt befinner oss mitt i den. Greta Thunberg är en förgrundsgestalt som blev en förebild och förespråkare för att intensifiera klimatarbetet. Kollektivet av nämnda forskare tog ännu fler steg. I italienska skolor har ämnet Klimatlära införts för att barn och ungdomar skall bli medvetna om klimathotet och dess konsekvenser – något som den föregående generationen haft svårt att hantera.

STOR POTENTIAL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER
Enligt statistik från Energimyndigheten står bostäder för närmare 35% av Sveriges totala energianvändning, varav större delen av energin används för uppvärmning och varmvatten. De svenska klimatmålen för år 2020 lägger ribban att energianvändningen jämfört med år 2008 skall effektiviseras med 20%. För år 2030 skall en energieffektivisering på 50% uppnås i jämförelse med år 2005. En energieffektivisering inom Sveriges fastighetsbestånd är ett utmärkt sätt att minska Sveriges totala energianvändning.

MER ENERGIEFFEKTIV FASTIGHETSBRANSCH
Fortfarande förbrukas majoriteten av världens energi i befintliga fastigheter och byggnader. Därför räcker det inte att endast fokusera på uppförandet av nya energieffektiva bostäder. I Sverige finns drygt 2,5 miljoner flerbostadshus, varav många inte är energieffektiviserade. Skall det finnas en chans att uppnå de uppsatta klimatmålen, så måste även de befintliga fastigheterna få en översyn, med genomförandeplan för energieffektivisering. Att lägre energianvändning ger lägre klimatpåverkan är svårt att bestrida, så därför måste fastighetsbranschen bli mer energieffektiv.

BRA ENERGIDATA EN PUSSELBIT FÖR ENERGIEFFEKTIVARE FASTIGHETER
Att samla energidata är något som kanske känns lite väl långsiktigt, men varje steg är viktigt för att bidraga till en klimatpositiv värld. Det finns dock en tydlig parallell mellan insyn i en fastighets energiförbrukning och de mångfacetterade möjligheterna för fastighetsägare att skapa mer energieffektiva fastigheter. Enligt Förenta Nationerna – FN – finns tekniken för att minska energikonsumtionen i fastigheter med mellan 30 – 80% redan idag. Arbetet med att energieffektivisera fastigheter försvåras av bristen på strukturell planering – och inte minst – hanteringen av energidata och energiförbrukningen i fastigheter.

HOLISTISK ENERGIÖVERVAKNING
Arbetet att göra ett fastighetsbestånd mer energieffektivt är svårt om kapaciteten att beräkna, hantera och tolka energidata saknas. Det behövs en översikt och klar bild över vad som egentligen behöver förändras för att energieffektivisera ett helt fastighetsbestånd. En holistisk bild över fastighetsbeståndet skapar också ett ekonomiskt incitament, där energiskattereduktion, hållbarhetsrapporter och besparingseffekter är några av de pådrivande faktorerna.

POSITIVA ENERGIINCITAMENT
För att möjliggöra ett förverkligande av förslag till åtgärder, krävs en effektiv insamling av mätvärden kring energianvändningen. Det är klart definierade mål och mätbara resultat, som ger positiva incitament att verka för ett ännu hållbarare samhälle och energieffektiva fastigheter.

SOLCELLER EN DEL AV FASTIGHETERS ENERGIHANTERING
Att investera i solceller och annan förnybar energi är ett led i energieffektiviseringen av fastigheter. Det bidrar till en högre grad av egenförsörjning med el, och ofta även ett ökat intresse och energimedvetenhet kring fastigheter. Vid installation av solcellsanläggningar medföljer oftast även utmärkta hjälpmedel för visualisering av solelproduktionen – både momentant och historiskt. Genom att integrera dessa data med ett system för insamling av energidata från hela fastighetsbeståndet, ger en god inblick och beslutsunderlag för fler energibesparande åtgärder.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.