25 september 2021

Dags att planera för laddinfrastruktur i fastigheter

Antalet laddbara fordon i Sverige fortsätter öka och nya rekord sätts dagligen. För ett år sedan fanns drygt 100 000 laddbara fordon i Sverige. Vid utgången av första kvartalet i år hade antalet laddbara fordon mer än fördubblats. I somras var drygt varannan försåld bil en laddbar bil. Sammantaget utgör laddbara bilar nu drygt fyra procent av Sveriges samlade flotta av personbilar. Därför behöver fastighetsägare redan nu se till att framtidssäkra sina fastigheters laddinfrastruktur.

ÖKAD UTBYGGNADSTAKT AV LADDINFRASTRUKTUR
Det pågår omfattande satsningar och nya initiativ för att öka takten i omställningen till en elektrifierad fordonsflotta, men utmaningen ligger i att även öka tempot i utbyggnaden av laddinfrastrukturen. För ett år sedan fanns 9 000 laddpunkter, medan det nu finns drygt 12 500 laddpunkter. Det får betraktas som en måttlig ökningstakt, med tanke på den snabba tillväxten av elbilar och andra laddbara fordon i Sverige.

ELBILSLADDNING EN HYGIENFAKTOR
Att erbjuda elbilsladdning förväntas bli en hygienfaktor för enskilda fastighetsägare och fastighetsbolag. För dem blir det allt viktigare att lägga in elbilsladdning i den långsiktiga strategin för utveckling av fastighetsbeståndet. Det kräver eftertanke med avseende på skalbarhet, fastighetens elförsörjning och kommande effektbehov. Därför är laddlösningar något att ta höjd för i de närmaste årens investeringsplaner för fastighetsbranschen. Redan idag finns det städer som planerar att innerstäderna skall vara utsläppsfria till år 2030, där ett exempel är Stockholms Stad. Det kommer att ge nödvändiga incitament för fler att skaffa elbilar, samtidigt som trycket på fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur ökar.

LADDMÖJLIGHETER ÖKAR ATTRAKTIONSKRAFTEN FÖR FASTIGHETSÄGARE
Denna snabba elektrifiering av fordonsflottan ställer fastighetsägare inför en helt ny situation, som behöver hänga med i utvecklingen till en allt mer elektrifierad fordonsflotta. Behovet av laddplatser för hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, kunder och besökare ökar snabbt. Mer än 90 procent av all elbilsladdning bedöms ske hemma på garageuppfarten, i anslutning till bostadsfastigheter eller vid arbetsplatsen. Den nya situationen gör att elbilsladdning förväntas bli helt nödvändig för att fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och bostadsbolag i fortsättningen ska kunna betraktas som attraktiva värdar för privat boende och kommersiella lokaler.

LADDINFRASTRUKTUR EN SNÅRSKOG AV TEKNIK OCH BETALLÖSNINGAR
Valet av laddlösning är för många en ny och snårig värld att orientera sig i, där olika hårdvara, standarder och betallösningar gör det svårt att hitta bra och anpassade laddinfrastrukturer för enskilda fastigheter. Det finns många parametrar att ta hänsyn till. En vanlig problemställning är att högsta möjliga effektuttag i fastigheten inte räcker till, vilket är särskild oroande i vissa storstäder. Där råder ofta en allmän effektbrist, men även att framdragna elledningar till hela kvarter och enskilda fastigheter inte är dimensionerade för de effekter som krävs för framtida behov av elbilsladdning.

UTJÄMNING AV EFFEKTKURVAN
Det största bekymret är de kortvariga effekttoppar som kan uppstå när många laddbara fordon ansluts för samtidig laddning. Det gäller att i möjligaste mån jämna ut effektkurvan över dygnet, för att slippa dyra effekttoppar, eftersom elbolagen i allt högre utsträckning tar betalt för effekt. Numera är en vanlig betalningsmodell att debitera för den timma per månad då effektuttaget är som högst. För en fastighetsägare som skall investera i elbilsladdning gäller det att kunna fördela effekten, så att elbilsägarna blir nöjda. En elbilsägare vill förstås både kunna ladda till förmånligt pris, men också veta att laddkapaciteten är tillräcklig.

LADDSYSTEM EN DEL AV DEN DIGITALA ELMARKNADEN
Det krävs smarta energisystem som kan parera effektbehovet inom fastigheten och anpassa den till de förutsättningar som råder i elnätet utanför fastighetens väggar. Det utvecklas digitala marknadsplatser för elnätskapacitet, som ger så kallade flexibilitetsleverantörer möjlighet att på ett enkelt sätt sänka effektuttaget av el och auktionera ut oanvänd kapacitet till andra behövande. I nuläget handlar det om försöksprojekt och måttliga effekter, men det finns en stor potential framöver, där även fastighetsägare kan ansluta sig för att köpa och sälja förändringar i sin elförbrukning.

SOLCELLER ELPRODUCENT SOM KAPAR EFFEKTTOPPAR
Med solceller på fastighetens tak kan även solelproduktionen läggas in som tillgänglig resurs, där budet sedan matchas mot det aktuella elbehovet på marknaden. Om solceller och smarta energisystem sedan kompletteras med elbilsladdning, kan elbilsladdarna användas både för att ladda elbilarna och samtidigt vara tillgängliga som batterilager för marknadens behov av snabbt tillgänglig effekt.

SOLELPRODUKTION OCH LADDINFRASTRUKTUR GÅR HAND I HAND
På sikt fyller den elektrifierade fordonsflottan också en strategiskt viktig samhällsfunktion, för att balansera det ständigt föränderliga energi- och effektbehovet i elnätet. Grupper av laddpunkter kommer att fungera som decentraliserade noder där varje enskilt elfordon både bidrar med både mobilitet och effektresurs till det allmänna elnätet.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.