5 oktober 2016

Ytterligare 4 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE anslöt sin sjätte solenergianläggning till elnätet i slutet av september 2016, i enlighet med offentliggjord plan. Anläggningen på 4 megawatt (MW) är installerad på taket till Zhejiang Jindun Fire-Fighting Equipment Co. Ltd i Shaoxing. Tidigare anslutna 2,84 MW ökade därmed till totalt 6,84 MW, vilket ackumulerat på rullande 12 månaders basis beräknas generera cirka 12,55 MSEK i intäkt.

Under resterande delen av 2016 planerar ASRE som tidigare offentliggjorts att ansluta ytterligare nio (9) anläggningar motsvarande 9,63 MW till elnätet. Detta betyder att totalt 16,47 MW planeras vara anslutna till elnätet vid årsskiftet. Närmast att anslutas är två färdigbyggda anläggningar på sammanlagt 1,54 MW. Dessa var schemalagda att anslutas i september men planeras nu av nätägaren att anslutas i oktober/november i stället. Av resterande sju anläggningar är tre under byggnation och fyra har planerad byggstart i närtid. Ackumulerat per rullande tolv månaders period beräknas dessa 15 anläggningar generera en intäkt strax under 30 MSEK.  

Målet att bygga 25 MW under 2016 kvarstår, varav återstående 8,53 MW planeras att anslutas till elnätet under första kvartalet 2017. Undantaget engångskostnader för att etablera ASRE, var bolaget kassaflödespositivt redan med 2,84 MW anslutet till elnätet.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.