16 december 2016

Ytterligare 3,11 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE har nu anslutit sin åttonde solenergianläggning till elnätet.  Anläggningen på 3,11 megawatt (MW) är installerad på taket till Ebara Great Pumps Co. Ltd. Tidigare anslutna och intäktsgenerande anläggningar ökade därmed från 7,94 MW till totalt 11,05 MW. Dessa beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 19,6 MSEK i intäkt. ASRE konsolideras i SolTechkoncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.

VD Frederic Telander i en kommentar:

För att skapa en jämförelse i förhållande till våra investeringar i Kina, är enbart denna anläggning som vi nu anslutit, betydligt större än Solsidan, Sveriges hittills största solcellsanläggning på 2,7 MW, som Varberg Energi invigde i höstas.

För mer information, vänligen kontakta:Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.