2 november 2016

Uppföljande order från Jindun Fire-Fighting Equipment, kort efter att SolTechs första anläggning på 4 MW kopplats till elnätet

SolTechs dotterbolag ASRE har tecknat en kompletterande mindre order med Zhejiang Jindun Fire-Fighting Equipment Co. Ltd i staden Shaoxing. Den nya ordern gäller installation av en solenergianläggning på taket till företagets parkering. Anläggningen är på 0,23 MW (234 000 watt) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 407 000 SEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 8,15 MSEK.

Ordern kom kort efter att ASRE kopplade in den 4 megawatt (MW) stora huvudanläggningen till elnätet. Denna kompletterande anläggning beräknas årligen producera cirka 234 000 kWh. Zhejiang Jindun Fire-Fighting Equipment Co. Ltd förbinder sig att köpa all elektricitet som produceras under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 2,7 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2017.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Vi är glada och stolta över att ledningen för Jindun, kort efter att vi anslutit deras 4 MW anläggning till elnätet, kom med en uppföljande order att även klä taket på sin parkering för de anställda med solceller från ASRE. Totalt kommer Jindun därefter att ha 4,234 megawatt installerat. Anläggningarna kommer tillsammans att täcka en yta på cirka 42 000 m2, vilket motsvarar sex stycken normala fotbollsplaner.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergianläggningar på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.