22 februari 2016

Uppföljande order för SolTechs dotterbolag ASRE i HeNan-provinsen

Under det tidigare kungjorda femåriga samarbetsavtalet med HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd., installerar ASRE nu ytterligare en solenergianläggning på lokalregeringens fastigheter på 3 – 5 MW (beroende av takanpassning på utvalda byggnader). Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2016 och ge årliga intäkter motsvarande cirka 5,25 – 8,74 MSEK, och under anläggningens 20 årliga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 105 -175 MSEK.

Denna anläggning blir den andra som byggs under samarbetsavtalet och den beräknas årligen producera cirka 3 300 000 – 5 500 000 kWh, beroende av slutlig anläggningsstorlek. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 30 – 50 MSEK. Den första anläggningen för produktion av elektricitet på 285 KW (285 000 watt) som byggdes under samarbetsavtalet driftsattes i februari 2016. Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar:

          Vi märker att det finns en brådska i Kina med att ersätta fossila energikällor som olja, kol etc. med förnyelsebara energikällor. HeNan Provincial Energy Conservation avvaktade att den första installationen driftsattes som planerat innan man slog till med den här stora ordern. Vi är tacksamma och stolta över att kunden uttrycker sitt förtroende för oss som leverantör med ännu en beställning, och vi hoppas framöver kunna teckna lika övergripande och långsiktiga samarbetsavtal även i andra provinser.

Samarbetsavtalet med HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd (HPEC)

HPEC har till uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på samtliga fastigheter som ägs av lokalregeringen i HeNan-provinsen. HeNan med sina 94 miljoner människor är Kinas folkrikaste provins. Samarbetsavtalet som slöts i januari 2016 berör installationer på provinsregeringens fastigheter av solcellsanläggningar på upp till 100 MW över en femårsperiod, varav 10 MW under 2016. Kunden förbinder sig att i tjugo års tid köpa all elektricitet som genereras från anläggningarna. Avtalet beräknas fullt utbyggt generera årliga intäkter om cirka 165 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 % samägda kinesiska bolaget, se nedan samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av subsidier per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.