13 januari 2016

Strategiskt genombrott för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

Ett femårigt samarbetsavtal har tecknats rörande installerad solenergikapacitet om 100 MW av vilka 10 MW planeras byggas 2016. Kunden är HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd. som har till uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på samtliga fastigheter som ägs av lokalregeringen i HeNan-provinsen. HeNan med sina 94 miljoner människor är Kinas folkrikaste provins. Avtalet beräknas fullt utbyggt generera årliga intäkter om cirka 165 miljoner kronor. De 10 MW som planeras att byggas under 2016, beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 16,7 miljoner kronor. SolTechs uttalade mål att vid utgången av 2019 ha en installerad och driftsatt kapacitet motsvarande 230 MW är fortsatt inom räckhåll.

Utifrån detta samarbetsavtal har en första anläggning för produktion av elektricitet på 285 KW (285 000 watt) redan börjat byggas för att driftsättas i februari. Anläggningen beräknas årligen producera cirka 320 000 kWh och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 3 MSEK och genererar intäkter under 2016 för ASRE motsvarande cirka 473 000 kronor. Under denna anläggnings 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 9,5 MSEK.

Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

–    Avtalet med HeNan Provincial Energy Conservation bekräftar intresset för den affärsmodell vi tagit fram för ASRE, för den teknik vi arbetar med och för oss som långsiktig partner. Vi hoppas fortsätta kunna teckna övergripande och långsiktiga samarbetsavtal av det här slaget, då de utöver att säkerställa flödet av affärer samtidigt minskar behovet av en större försäljningsorganisation. Kunden, ytterst provinsregeringen i HeNan, sparar pengar på ett miljövänligt sätt men, vilket är nog så viktigt, bidrar även till att hjälpa Kina uppnå sina ambitiösa miljömål.