8 augusti 2018

Stefan Ölander ny VD i SolTech Energy och Frederic Telander ny ordförande

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har utsett Bolagets nuvarande styrelseordförande Stefan Ölander till ny VD i Bolaget, gällande från och med den 31 augusti 2018. Samtidigt föreslås i kallelsen till extra bolagsstämma att nuvarande VD, Frederic Telander övertar rollen som styrelsens ordförande, även det gällande från och med den 31 augusti 2018.

Tillväxten i SolTechs kinesiska verksamhet var 2017 dryga 600 procent. Frederic Telander har successivt i takt med att koncernens kinesiska verksamhet växt, ägnat mer och mer av sin tid åt denna betydande del av SolTech.  Inte minst har finansieringen av det samägda kinesiska dotterbolaget ASRE via SolTechs delägda dotterbolag Advanced SolTech Sweden AB (ASAB), krävt fullt fokus. Från och med den 31 augusti kommer Frederic således parallellt med ordförandeskapet i SolTech Energy fortsätta att vara VD för ASAB. Syftet är att vidareutveckla ASAB till att bli moderbolag för SolTech-koncernens verksamhet i Kina i enlighet med tidigare offentliggjorda planer. 

Stefan är investerare och styrelseledamot i SolTech Energy sedan 2011 och ordförande sedan 2013. De senaste två åren har Stefan varit arbetande styrelseordförande på heltid med ansvar för varumärkesfrågor, affärsutveckling och kommunikation. Stefans specialitet är marknadsföring samt varumärkes- och bolagsbyggande. Han har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom både SEB och Kinnevik tillika som grundare av och VD för Rewir fram till 2010. Rewir var Sveriges ledande varumärkesbyrå och 2006 sålde Stefan Rewir till den noterade Intellecta-koncernen. Stefan är sedan i juni 2011 styrelsemedlem och ägare i Zacco, ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt i Europa med cirka 700 MSEK i omsättning. Stefan äger, privat och via bolag, 1 178 952 aktier i SolTech Energy AB (publ).

Frederic Telander i en kommentar:

  Stefan och jag har arbetat nära varandra ända sedan han kom in i SolTech som investerare, vilket vi kommer att fortsätta med även efter denna rockad. Då vi nu i Sverige och i Europa liksom på sikt även i övriga världen ska ta marknadsandelar med vår ShingEl och andra produkter, är det logiskt att Stefan med sina spetskompetenser tar rollen som VD. Som ordförande och med starka personliga relationer i Kina fokuserar jag än mer på byggandet av en långsiktigt livskraftig kinesisk kraftkoncern baserad på solenergi. 

Stefan Ölander i en kommentar:

  Jag ser fram mot att tillsammans med mina medarbetare plocka fram SolTechs alla styrkor och bygga ett framgångsrikt och vinstgivande Bolag. Att göra riktig skillnad både för miljön och för våra aktieägare är mitt mål.

För mer information, vänligen kontakta: Stefan Ölander, Styrelseordförande SolTech Energy, Tel: 070-739 80 00. Mail; stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl. 08:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com