8 april 2019

SolTechs svenska verksamhet ökar med 328% i första kvartalet 2019 jämfört med 2018

SolTech Energy Sweden AB (publ) redovisar från och med 2019 koncernens omsättning och resultat kvartalsvis. Omsättningen i koncernen för kvartal 1 uppgår till cirka 44 MSEK vilket är 221% högre än kvartal 1, 2018 (13,7 MSEK). Rörelseresultatet i sin helhet redovisas den 25 april 2019. Den kraftiga ökningen beror främst på tillskottet av koncernens tre förvärv under kvartalet samt ett starkare affärsflöde från den kinesiska verksamheten.

SolTech koncernen inleder året med ett starkt första kvartal (Q1). Den svenska verksamheten inklusive förvärven ökar omsättningen från 7 till 30 MSEK (+328%). Den kinesiska verksamheten i joint venture bolaget ASRE ökar från 6,7 till 14 MSEK (+109%).

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är mycket glada över denna starka inledning på året, trots att första kvartalet alltid är det svagaste rent försäljningsmässigt i solenergibranschen. Särskilt stolt är jag över hur pass bra våra förvärv kommit in i koncernen och att vi med gemensamma krafter lyckats lyfta dem till nya höjder vad gäller levererade och kontrakterade affärer. 

Väsentliga händelser inom koncernen under Q1:

Nyedal Solenergi:

Omsättningsökning Q1 2019 jfr med Q1 2018 är +79%.

Färdigställande av solenergiprojekt för Förvaltaren i Sundbyberg, ordervärde 2,5 MSEK. 

Under perioden har även bekräftelse för etapp två av solenergianläggning på Kattegattsgymnasiet i Halmstad, ordervärde ca 800 000 SEK samt order för Lundgrens Trädgårdar med PEAB, slutkund Halmstad Fastighets AB, ordervärde 2 MSEK, erhållits.

NP-Gruppen:

Omsättningsökning Q1 2019 jfr med Q1 2018 är +30%.

Under perioden har ramavtal tecknats med HBV (HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag) som sträcker sig fram till 2029 gällande försäljning och montage av solenergi. 

Förfrågningar börjar redan komma in för solenergi från den övriga kundkretsen, vilket är mycket glädjande.

Swede Energy:

Omsättningsökning Q1 2019 jfr med Q1 2018 är +45%.

Under perioden har order på solenergianläggningar motsvarande 9 MSEK tecknats med t.ex. Gnosjö Automatsvarv, Plastsystem i Anderstorpoch Örebro Sjukhus.

ASRE i Kina:

Ett exklusivt femårigt samarbetsavtal har under perioden tecknats med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år). Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins eller centralregeringen generera årliga intäkter om cirka 465 MSEK, förutsatt finansiering.

För att få perspektiv på detta avtal kan nämnas att den installerade solenergieffekten i Sverige under 2018 uppgick till 180 MW och att den totala installerade effekten i Sverige därefter uppgår till 411 MW. 

För mer information kontakta: 
Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. 

E post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank 
 

Telefon: 08-463 8300. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com