20 juni 2018

SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till 99 procent

Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, som till 51 % ägs av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., ASP, offentliggjorde den 23 maj 2018 ett prospekt med ett obligationserbjudande riktat till allmänheten om 150 MSEK över fem år med en ränta om 8,75 procent årligen fram till 9 juli 2023. Totalt tecknades obligationer för ca 148 MSEK av ca 2 700 investerare. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq First North Sustainable Retail Bonds, förutsatt godkänd ansökan, med första tilltänkta handelsdag den 16 juli, 2018.

Teckningsperioden löpte från 29 maj till 18 juni 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB ca 148 MSEK före sedvanliga emissionskostnader och drygt 2 700 investerare har tilldelats obligationer i Erbjudandet. Utgivningsdag för obligationen är den 10 juli 2018. Finansiell rådgivare i transaktionen var Avanza Corporate Finance. ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd., ASRE, som i likhet med ASAB, också ägs till 51 procent av SolTech och till 49 procent av ASP. Genom obligationsemission tillförs nu ett kapital om ca 148 MSEK före emissionskostnader. Resterande kapitalbehov för att nå 2018 års mål kommer att tillgodoses dels i form av banklån och andra krediter i Kina och i Europa, av eget kapital från ägarna samt från nya obligationer under året.

De idag installerade och anslutna anläggningarna på 34,71 MW generar årligen cirka 51,36 MSEK i intäkter. Medtaget likviden från obligationerna SOLT2 och SOLT3, och inklusive nuvarande anslutna anläggningar, beräknas därefter totalt drygt 63 MW vara anslutna till elnätet och årligen generera cirka 87,4 MSEK i intäkter. Av dessa redovisas 51 procent av intäkterna hos SolTech genom klyvningsmetoden.
 
VD Frederic Telander kommenterar:

 Det viktigaste budskapet är att vi tillsammans med Avanza anskaffat tillräckligt med kapital för att färdigställa ytterligare drygt 19 megawatt av vår existerande orderstock. ASRE:s verksamhet är synnerligen lämpad för lånefinansiering med förutsägbara och långsiktigt starka kassaflöden.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail: frederic.telander@soltechenergy.com
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.