1 juni 2020

Soltechs dotterbolag – Advanced Soltech Sweden AB (publ) obligationsemission övertecknad

Soltech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced Soltech Sweden AB (publ) ”ASAB” riktade ett erbjudande om upp till 100 MSEK under ASAB:s befintliga gröna obligationsramverk om upp till 1500 MSEK, till en grupp investerare i en ”private placement”. Erbjudandet mottogs mycket väl och emissionen övertecknades. Nettolikviden kommer att användas till att finansiera Bolagets liggande och växande orderstock i Kina.

Efter genomförd emission, som beräknas vara färdigställd i mitten av juni månad, kommer ASAB:s  totala och utestående portfölj av gröna seniora säkerställda obligationer som ges ut i SEK och EUR, att uppgå till cirka 605 MSEK. Obligationerna förfaller den 25 januari 2023 och är noterade på First North Sustainable Bond Market.   

JOOL Corporate Finance AB har agerat som Bolagets Corporate Finance rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.

 Advanced SolTech Sweden AB (publ) -VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Med denna emission säkerställer vi tillväxten i Kina i det korta perspektivet i väntan på att de traditionella finansmarknaderna för institutionellt kapital öppnar upp igen. Den osäkerhet som tillfälligt råder på finansmarknaderna innebär att vi emitterar denna obligation till 90 % av nominellt belopp. Efterfrågan på våra lösningar i Kina är fortsatt mycket stor med en växande orderstock som följd. Vi bedömer framtiden som ljus för våra satsningar i Kina trots Corona pandemin. Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera Bolagets aktier på First North Growth Market ligger fast och utgör tillsammans med den tidigare aviserade planen att emittera gröna säkerställda obligationer tillsammans med Nordea och DNB Markets den fortsatta finansieringsplanen för expansionen i Kina. 

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD, Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 070-525 16 03. E-post: frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD, Soltech Energy Sweden AB (publ)  Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni, 2020 kl. 14.00 CET

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.seMer info påwww.advancedsoltech.com

Om Kinasatsningen 
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024. 

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.