19 maj 2016

SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech offentligör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market

Den 31 mars 2016 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB(publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om maximalt 300 MSEK. Obligationerna är fritt överlåtningsbara och kommer förutsatt godkänd ansökan, tas upp till handel på First North Bond Market med första planerade handelsdag den 1 juli, 2016.


ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTechkoncernens samägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Målet för 2016 är att installera 25 megawatt (MW) solenergikapacitet motsvararande en investering om cirka 265 MSEK. Liggande order uppgår i dagsläget till 12,4-16,4 MW. Det är till dessa och övriga anläggningar för att nå 2016 års mål som kapitalet behövs.

Såväl ASAB som ASRE ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) (SolTech) och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). SolTech och ASP har i förhållande till ägarandel, tillsammans satsat 5 miljoner EUR i eget kapital. Pengarna har investerats i solenergianläggningar som i dag ägs av ASRE.

ASAB:s intäkter kommer att bestå av ränteintäkter på lån som ges till bolag inom SolTechkoncernen. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla aktiepanter i koncernbolag och underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina.         

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • SolTechkoncernens installationer i Kina kommer att accelereras genom denna finansiering, vilket också snabbare kommer att generera långsiktiga och positiva kassaflöden. Obligationens storlek är anpassad till liggande orderstock i kombination med målet för 2016 om 25 MW installerad solenergikapacitet. Potentialen är mycket stor och vi verkar onekligen ha hittat ett bra etableringsfönster. Allt löper hittills på bättre och snabbare än planerat.

Fullständigt FI-godkänt prospekt kan laddas ned på ASAB:s hemsida: www.advancedsoltech.com samt från Finansinspektionens och Aktieinvest FK AB:s hemsidor: www.fi.se eller www.aktieinvest.se, men finns även tillgängligt i pappersform på SolTechkoncernens kontor på Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge.

ERBJUDANDET i SAMMANDRAG

Teckningstid:                                                     23 maj – 7 juni 2016
Valör och nominellt belopp:                               5 000 SEK per obligation. Lägsta belopp att teckna är två
                                                                          (2) obligationer (10 000 SEK). Därefter i poster om en (1)
                                                                          obligation

Ränta:                                                                6,5 % årligen
Ränteförfallodagar:                                            15 januari och 15 juli med första utbetalningsdag, 15 januari,
                                                                           2017
Utgivningsdag:                                                   15 juni, 2016
Återbetalningsdag:                                             14 juni, 2019
Preliminär första handelsdag:                            1 juli, 2016                              

För det fall Erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 15 MSEK. Skillnaden mellan inkommen fulltecknad emissionslikvid efter kostnader för genomförandet och de 265 MSEK i planerade investeringar för 2016 som behövs för att installera 25 MW solenergi-kapacitet, kommer att avsättas i reserv för finansieringen av ytterligare ASRE-investeringar under innevarande år.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB(publ) och SolTech Energy Sweden AB(publ)

Tel: 08-441 88 46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTechkoncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB. Mer info på www.advancedsoltech.com

SolTech Energy Sweden AB (publ) – moderbolag i SolTechkoncernen
SolTechkoncernen utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), moderbolag i SolTechkoncernen, handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT med ett börsvärde på cirka 500 MSEK.  I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com