15 april 2020

Soltechs ASAB får ny order som ger 30,4 MSEK under avtalstiden

ASAB:s helägda dotterbolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med JiangSu Danyi Textile Technology Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,52 MSEK, eller cirka 30,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 728 000 kWh och kunden köper all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,24 MSEK och byggstart planeras till kvartal 3, 2020.

VD Stefan Ölander kommenterar:                                                                                                                       

Vi märker av en ökad aktivitet i Kina i efter Coronakrisen och vi ser ljust på framtida affärsmöjligheter. Denna order har vi erhållit under det exklusiva femåriga samarbetsavtal som tecknades våren 2019 med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år). 

För mer information kontakta:                                                                                                                           

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentligöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 07:30 CET. 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                                   

Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ), Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen                                                                                                                                          

Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024. 

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.