20 april 2017

SolTech: Kallelse till årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18.00.

Plats för stämman är: Waterfront Congress Center, lokal Konferenshall C4, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Registrering börjar klockan 17.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 maj 2017 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
  • anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 11 maj 2017, under adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Årsstämma, Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge, via fax 08-441 88 41 eller via e-post info@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 12 maj 2017, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till SolTech Energy Sweden AB, Årsstämma, Mekanikervägen 12, 146 33  Tullinge. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

9. Beslut om:

  • fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av styrelsearvode

12. Fastställande av revisorsarvode

13. Val av styrelse

14. Val av styrelseordförande

15. Val av revisor

16. Beslut om antagande av ny bolagsordning

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Aktieägare representerande 8,22 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat 

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten och årets resultat överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande 8,22 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkterna 11-12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Aktieägare representerande 8,22 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsearvode om 100 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 50 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande 8,22 procent av rösterna i Bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Ninna Engberg, Göran Starkebo, Frederic Telander och Stefan Ölander.

Aktieägare representerande 8,22 procent av rösterna i Bolaget föreslår att Stefan Ölander utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Bo Åsell till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Bakgrunden till förslaget är att styrelsen uppmärksammat en del formella brister i gällande bolagsordning varför dessa föreslås åtgärdas genom antagande av en helt ny bolagsordning med vissa ändringar. Samtliga ändringar är av formell natur och påverkar i praktiken inte Bolagets verksamhet.  

Bilagt kallelsen finns dels förslaget till ny bolagsordning dels en ändringsmarkerad version där skillnaderna mellan den gällande bolagsordningen jämförs med den nya bolagsordningen

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 18 – Beslut om att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att utge teckningsoptioner i bolaget på i huvudsak följande villkor. Högst 1 157 681 teckningsoptioner skall utges till ett av Bolaget helägt dotterbolag för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget. Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna skall ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt i Bolagets lokaler fyra veckor innan stämmans avhållande.

Det fullständiga förslaget innehåller ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan garanteras. Teckningsoptionerna förvärvas mot en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen i enlighet med en extern marknadsvärdering baserad på Black and Scholes modell för optionsvärdering.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till 30 kronor per aktie. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skall kunna ske med 33,33 % av tilldelat antal under perioderna, 1-10 februari 2018, 1-10 februari 2019, 1-10 februari 2020 och i övrigt som framgår av det fullständiga förslaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 57 884,05 kronor fördelat på 1 157 681 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om c:a 3,7 procent av Bolagets utestående antal aktier och röster, vid tillfället för stämmans avhållande.

Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta i syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 30 854 010 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 16-17 ovan är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Stockholm i april 2017

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Kallelsen i pdf-format kan hämtas från: http://www.soltechenergy.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/kallelser/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 15.00 CET

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. 

Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. 

Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.