12 mars 2019

SolTech förvärvar majoriteten i Swede Energy Power Solutions AB

SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 12 mars 2019 förvärvat 60 % av aktierna i solenergiföretaget Swede Energy Power Solutions AB. Efter förvärven av majoriteten i Nyedal Solenergi samt NP-Gruppen förvärvar SolTech nu majoriteten i ett av Sveriges mest kompetenta och expansiva solenergiföretag.

SolTech offentliggör härmed sitt tredje förvärv i år enligt den förvärvsstrategi som presenterades den 25 oktober 2018. Swede Energy är baserat i Jönköping samt i Stockholm, grundades 1988, har 14 anställda och omsatte under 2018 cirka 43 MSEK med ett positivt resultat. 

Förvärvet av Swede Energy i ekonomiska termer:  

 • SolTech förvärvar 60 % av Swede Energy Power Solutions AB (Swede Energy) med en option att förvärva resterande 40 % senast år 2023.
 • Samtliga aktier i Swede Energy värderas, förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål uppnås, till 45 MSEK. Den totala förvärvslikviden för 60 % av aktierna uppgår därmed till 27 MSEK.  
 • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 MSEK samt nyemitterade aktier i SolTech till ett värde av 8,1 MSEK (motsvarande 30 % av köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 6,3 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.
 • En rörlig omsättnings- och vinstbonus om totalt 11 MSEK kan utfalla om den sammanlagda omsättningen överstiger 420 MSEK för åren 2019–2022 med bibehållna lönsamhetsmål.
 • Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade SolTech aktier.
 • SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 70 MSEK i omsättning för verksamhetsåret 2019 och med ett positivt rörelseresultat. 
 • SolTech räknar också med fortsatt kraftig tillväxt med succesivt ökade rörelsemarginaler 2020 och framåt. Detta till följd av ökad försäljning av SolTechs egna produkter samt synergieffekter inom inköp, lager & logistik, marknadsföring, personal samt administration.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Det är med stolthet jag konstaterar att vi på kort tid förvärvat tre högintressanta bolag. Vårt mål med detta och kommande förvärv är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för våra egna produkter samt ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen. Detta gör vi nu genom förvärvet av majoriteten i 
Swede Energy där VD Christoffer Caesar och hans team kommer att bli en stor tillgång för oss. Vi jobbar samtidigt vidare med planen att under 2019 presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern. Närmast på tur står dock att få igång samarbetet med NP-Gruppen, Nyedal Solenergi och Swede Energy i syfte att säkerställa att detta går enligt plan.

Christoffer Caesar, VD Swede Energy i en kommentar:                                                                                                                                               

  – Att bli en del av SolTech-familjen är något hela Swede Energy ser som en strålande och ömsesidig möjlighet. Swede Energy har levererat lönsamma och säkra energianläggningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier i 30 år. Att utöka vårt sortiment med SolTechs innovativa integrerade solcellsprodukter ser vi som ett naturligt nästa steg och en möjlighet att tillsammans växa på den nordiska marknaden med både traditionella och integrerade solcellsanläggningar. Vi känner varandra väl och har stort förtroende för SolTech sedan vi fick uppdrag att 2018 bygga en av Sveriges största integrerade solcellsanläggningar på ca 100kWp med SolTech Shingel. 

SolTechs förvärvsupplägg bygger på följande strategiska grundpelare: 

 • SolTech förvärvar initialt minst 51% men inte mer än 75% av ett bolag. Om det endast finns en ägare av det planerade förvärvet ställer SolTech som krav att en eller flera nyckelpersoner blir delägare innan förvärvet genomförs. Dessa två aspekter gör att SolTech säkerställer att entreprenörsandan och drivet finns kvar i det förvärvade företaget.
 • Minst 20% av köpeskillingen utgörs av aktier i SolTech. Detta skapar ett driv att alltid göra det bästa för koncernen då nyckelpersonerna gynnas av en positiv kursutveckling i SolTechaktien.
 • Den kontanta delen av köpeskillingen utbetalas vid tre tillfällen. Vid tillträde och efter 12 respektive 24 månader. För att köpeskilling nummer två och tre ska betalas ut krävs att både uppställda omsättnings- och vinstkrav uppnås. Detta upplägg är dels positivt för SolTechs likviditet och säkerställer även att uppsatta mål nås innan hela köpeskillingen erläggs.
 • SolTech har alltid en option att efter 3–4 år förvärva resterande del av företaget.
 • Den sista grundpelaren är att våra dotterbolag ska fortsätta att drivas av samma ledning och behålla sin kultur och sitt namn. SolTech ska stödja och utveckla dotterbolagen inom en rad områden så att de kan växa och bli ännu bättre, starkare och inte minst mer lönsamma.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Christoffer Caesar, VD Swede Energy Power Solutions AB Tel: 0733-35 90 50 eller 036-13 06 00. E-post: christoffer.caesar@swedeenergy.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 mars 2019 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com  

Om Swede Energy Power Solutions AB                                                                       

Swede Energy har sedan 1988 levererat lönsamma och hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier. Med 30 års erfarenhet av energianläggningar är vi branschledande på att omvandla solens energi till el – på ett säkert, lönsamt och hållbart sätt. Under 2018 byggde Swede Energy t.ex. första etappen på en av Sveriges största markbaserade Solparkeråt Affärsverken i Karlskrona bestående av totalt 22 000 paneler och 6 000 kWp när anläggningen beräknas stå färdig under 2020. Under 2018 omsatte Swede Energy ca. 43 MSEK och hade inför 2019 en orderstock på ca. 40msek som kommer levereras under 2019. Swede Energy designar och optimerar alla anläggningar utifrån kundens förutsättningar och fokuserar uteslutande på större installationer. Kvalitet, Miljö och Säkerhet är ledord och Swede Energy är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001, miljö enligt ISO 14001 och arbetsmiljö enligt AFS2001. Mer info på: swedeenergy.se