9 januari 2019

SolTech förvärvar majoriteten i Nyedal Solenergi

SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 9 januari 2019 förvärvat 51% av aktierna i Nyedal Konsult AB som är det affärsdrivande företaget bakom varumärket Nyedal Solenergi. Nyedal har huvudkontor i Halmstad, 10 anställda och omsatte under 2018 cirka 22 mkr med ett positivt resultat. Bolaget är precis som SolTech specialiserade på integrerade solenergilösningar.

SolTech offentliggjorde den 25 oktober 2018 styrelsens beslut att aktivt öka försäljningsinsatserna av de egna produkterna i Sverige genom att implementera en ny strategi för förvärv. Förvärvsstrategin syftar till att  säkerställa marknadsföring, försäljning och distribution av koncernens produkter.

Nyedal, som är återförsäljare av Moniers intregrerade solpaneler och den egenutvecklade Solpannan, är det första bolag som förvärvas enligt denna strategi. Efter affären med SolTech säger Nyedal upp samarbetet med Monier och lägger ned arbetet med Solpannan för att istället satsa på SolTechs produker ShingEl och RooF vilka både är prismässigt attraktivare.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vårt mål med detta och kommande förvärv är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen. Detta gör vi nu genom förvärvet av Nyedal där VD Markus Svensson och hans team kommer att bli en stor tillgång för SolTechkoncernen. Vi jobbar samtidigt vidare med planen att under vintern/våren 2019, presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern.

Markus Svensson, VD Nyedal i en kommentar:

 – Vi är mycket glada över att nu ingå i SolTechkoncernen. SolTech har alltid drivit sin linje med estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter. Något vi också gjort men genom att nu skifta över till att sälja SolTechs produkter samt att åtnjuta SolTechs kompetens, nätverk och finansiella resurser kommer vi kunna göra fler affärer och bidra både till en stark koncernutveckling och till en bättre miljö.

Förvärvet av Nyedal i ekonomiska termer: 

       SolTech förvärvar 51% av Nyedal Konsult AB med en option att förvärva resterande 49 % år 2022.       

       Samtliga aktier i Nyedal värderas till 10 mkr, varav den totala förvärvslikviden för 51 % av aktierna uppgår till 5,1 mkr förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i Nyedal uppnås.

       Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 1,36 mkr samt nyemitterade SolTech aktier till ett värde av 1,02 mkr. Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 1,36 mkr betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.

       Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade SolTechaktier.

       SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 30 mkr i omsättning 2019 och med ett rörelseresultat om cirka 5%. Från och med 2020 och framåt räknar SolTech med succesivt ökad omsättning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av SolTechs produkter, gemensamma inköp och administration.

SolTechs förvärvsupplägg bygger på följande strategiska grundpelare:

–       SolTech förvärvar initialt minst 51% men inte mer än 75% av ett bolag. Om det endast finns en ägare av det planerade förvärvet ställer SolTech som krav att en eller flera nyckelpersoner blir delägare innan förvärvet genomförs. Dessa två saker gör att SolTech säkerställer att entreprenörsandan och drivet finns kvar i det förvärvade företaget. 

       Minst 20% av köpeskillingen utgörs av aktier i SolTech. Detta skapar ett driv att alltid göra det bästa för koncernen då nyckelpersonerna gynnas av en positiv kursutveckling i SolTechaktien. 

       Den kontanta delen av köpeskillingen utbetalas vid tre tillfällen. Vid tillträde och efter 12 respektive 24 månader. För att köpeskilling nummer två och tre ska betalas ut krävs att både uppställda omsättnings- och vinstkrav uppnås. Detta upplägg är dels positivt för SolTechs likviditet och säkerställer även att uppsatta mål nås innan hela köpeskillingen erläggs.  

       SolTech har alltid en option att efter 3-4 år förvärva resterande del av företaget. 

–       Den sista grundpelaren är att våra dotterbolag ska fortsätta att drivas av samma ledning och behålla sin kultur och sitt namn. SolTech ska stödja och utveckla dotterbolagen inom en rad områden så att de kan växa och bli ännu bättre, starkare och inte minst mer lönsamma. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Markus Svensson, VD Nyedal solenergi. Tel: 073-077 37 43. E-post: markus@nyedalsolenergi.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 08:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 15.000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00Email: certifiedadviser@penser.seMer info på: www.soltechenergy.com 

Om Nyedal Konsult AB

Nyedal Solenergi grundades 2007 av Markus Svensson och Kennet Svensson. Familjeföretag har funnits sen 80-talet och varit verksamma inom såväl bygg som produktutveckling. Nyedal Solenergi var med och fick igång den Svenska solelmarknaden samt var tidiga med att utforska integrerade lösningar med solceller. Med en lång erfarenhet, stor kompetens och brett nät av samarbetspartners så är vår målsättning att fortsätta leverera väl fungerande och estetiska solcellsanläggningar. Mer info på: www.nyedalsolenergi.se