19 december 2019

Soltech förvärvar 60 % av aktierna i Merasol AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 19 december 2019 tecknat avtal om förvärv av 60 % av aktierna i solenergiföretaget Merasol AB (Merasol) med tillträde 2 januari 2020. Merasol är ett göteborgsföretag som grundades 2013, har 20 anställda och kommer helåret 2019 omsätta cirka 40 MSEK med ett positivt resultat. Detta innebär en ökning med 100 % jämfört med 2018.

Merasol fokuserar strikt på det kraftigt växande företagsmarknaden inom solenergi och har en lång rad ramavtal med stora kunder inom näringslivet och offentlig sektor. Merasol blir Soltechs första dotterbolag i göteborgsregionen och bolaget har självklart också en ambition att växa geografiskt. 

Förvärvet av Merasol i ekonomiska termer: 

  • Samtliga aktier i Merasol värderas till 25 MSEK och den totala förvärvslikviden för 60 % av aktierna uppgår således till 15 MSEK.
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 4,5 MSEK samt nyemitterade Soltechaktier till ett värde av 3 MSEK (20 % av köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 3,75 MSEK betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.
  • Under våren 2022 har Soltech genom ett optionsavtal möjligheten att förvärva resterande 40 % av Merasol, eller en önskad del därav. Priset för aktierna under denna option beräknas som snittet av EBIT i Merasol under verksamhetsåren 2020-2022 (3 år) x multipeln fem (5) x den procentsats som förvärvas.
  • Förvärvet av Merasol finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltechaktier.
  • Soltech och Merasols bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 60 MSEK i omsättning 2020 och med ett positivt rörelseresultat. Från och med verksamhetsåret 2021 och framåt räknar Soltech med en ännu kraftigare omsättningsökning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av Soltechs produkter, helhetslösningar, gemensamma inköp, marknadsföring, HR och administration.
  • Målsättningen för verksamhetsåret 2021 är att nå en omsättning om cirka 80 MSEK.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Jag är mycket nöjd över detta förvärv som ger oss en bra plattform i Göteborg. Johan Seeman och Stefan Jennefalk som äger bolaget har byggt ett mycket bra företag och är de är erfarna affärsmän som kommer skapa stor fortsatt nytta i Merasol och i hela Soltechkoncernen.

Johan Seeman, VD Merasol i en kommentar:

– Vi är glada och stolta över att ingå i Soltechkoncernen från 2020. Vi är säkra på att detta kommer att ge oss de resurser vi behöver inom produkter, finans, marknadsföring m.m. för att uppnå våra högt ställda mål framöver.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.      E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Johan Seeman, VD Merasol AB Tel: 070 556 75 70, Epost: johan@merasol.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 15.15 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Merasol AB                                                                                        

Merasol AB startade 2013 och omsätter 40 mkr 2019. Vår affärsidé är att projektera och leverera kompletta solenergilösningar till fastighetsägare, kommuner och lantbruk. Vi lagerhåller produkter för att kunna erbjuda en hög servicenivå. Vår process är enkel och är utformad för att skapa trygghet i beslutet att välja solenergi som en naturlig del i kundens elmix.